Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.7 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-43, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
14 687 1 535
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
8 944 2 070
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
6 838 1 443
Razem
(Suma wierszy 1-3)
30 469 5 048
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
 

Doktoranci, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie "Ustawy 2.0": 1589

Doktoranci szkół doktorskich: 564

5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
1 875

Stan na dzień 31.12.2020 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S-12 Dział 9
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3 942
Profesor Profesor/Profesor zwyczajny 499
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący 631
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego z tytułem profesora 4
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora habilitowanego 615
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora 12
Adiunkt 1 654
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 434
Asystent 679
Inne 479

Stan na dzień 31.12.2020 r.