Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.8 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-43, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
 
14 305 1 432
2. Studia II stopnia
 
8 426 2 098
3. Studia jednolite magisterskie
 
6 796 1 375
Razem
(Suma wierszy 1-3)
29 527 4 905
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
 

Doktoranci, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie "Ustawy 2.0": 1062

Doktoranci szkół doktorskich: 828

5. Studia podyplomowe
 
2 275

Stan na dzień 31.12.2021 r.

 

Pracownicy UJ + CM
Wyszczególnienie w osobach
Ogółem nauczyciele akademiccy 4 737
Profesor Profesor/Profesor zwyczajny 586
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący 691
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego z tytułem profesora 3
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora habilitowanego 666
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora 22
Adiunkt 1 825
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 413
Asystent 1 059
Inne 576
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 3 998

Stan na dzień 31.12.2021 r.