Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.6 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-43, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Dane statystyczne Uczelni

Liczba studentów
(łącznie z cudzoziemcami)
Studenci ogółem
stacjonarne niestacjonarne
1. Studia I stopnia
wg GUS S10 Dział 4
14 325 1 443
2. Studia II stopnia
wg GUS S10 Dział 4
8 946 1 914
3. Studia jednolite magisterskie
wg GUS S10 Dział 4
6 817 1 667
Razem
(Suma wierszy 1-3)
30 088 5 024
4. Studia III stopnia
(doktoranckie)
wg GUS S12 Dział 2
2 151
5. Studia podyplomowe
wg GUS S12 Dział1
2 289

Stan na dzień 31.12.2019 r.

 

Nauczyciele akademiccy UJ + CM
wg GUS S-12 Dział 9
Wyszczególnienie pełnozatrudnieni
Ogółem 3 841
Profesor Profesor/Profesor zwyczajny 488
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący 593
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego z tytułem profesora 7
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora habilitowanego 584
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora 2
Adiunkt 1 560
w tym ze stopniem doktora habilitowanego 415
Asystent 657
Inne 543

Stan na dzień 31.12.2019 r.