Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 4.1 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.3).

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Pod tym adresem znaleźć można kompletną listę studiów prowadzących rekrutacje w aktualnym roku akademickim. Informacje na temat rekrutacji, m. in. opis obliczania wyniku, harmonogram, listę wymaganych dokumentów, znaleźć można również na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów, z późniejszymi zmianami.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 46/V/2023  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

  • Załącznik nr 1 (warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025)
  • Załącznik nr 2 (lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz matury zagranicznej)
  • Załącznik nr 3 (szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2024/2025)
  • Załącznik nr 4 (kryteria kwalifikacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia)
  • Załącznik nr 5 (kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia)

Uchwała nr 4/I/2024 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 46/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 12 Rektora UJ z dnia 1 lutego 2024 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia oraz wykazu studiów, w rekrutacji na które określa się wymóg przedstawienia przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B1 w roku akademickim 2024/2025

Olimpiady i konkursy na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 8]

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 [załącznik nr 3]

Uchwała nr 5/II/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 3/I/2024 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (z późn. zm.)

Olimpiady i konkursy od roku akademickiego 2027/2028

Uchwała nr 47/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów od roku akademickiego 2027/2028

Uchwała nr 5/I/2024 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 47/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2023 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów od roku akademickiego 2027/2028

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z rekrutacją na studia znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/rekrutacja