Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 2.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.3).

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Pod tym adresem znaleźć można kompletną listę studiów prowadzących rekrutacje w aktualnym roku akademickim. Informacje na temat rekrutacji, m. in. opis obliczania wyniku, harmonogram, listę wymaganych dokumentów, znaleźć można również na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów, z późniejszymi zmianami.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 63/V/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 63/V/2021 (warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 63/V/2021 (lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz innej matury zagranicznej)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 63/V/2021 (szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć, na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 63/V/2021 (kryteria kwalifikacji dla studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 63/V/2021 (kryteria kwalifikacji dla studiów drugiego stopnia)

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 24/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 kwietnia 2022 roku
zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego oraz drugiego stopnia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 lutego 2022 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2020 roku
w sprawie: szczegółowej procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz trybu przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się

Decyzja nr 19 Rektora UJ z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie: zawieszenia rekrutacji oraz nieuruchamiania studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023

Olimpiady i konkursy na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: dostosowania uchwał w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 4]

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku
w sprawie: szczegółowych zasad uczestnictwa i terminów organizacji XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 47/V/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 8]

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z rekrutacją na studia znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/rekrutacja