Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut

Statut
Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
29 maja 2019 roku
(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałami nr 97/XI/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku,
nr 19/III/2020 z dnia 25 marca 2020 roku,
nr 61/VI/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku,
nr 75/IX/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
nr 93/IX/2021 z dnia 29 września 2021 roku
i nr 58/IX/2022 z dnia 28 września 2022 roku)

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ II
TRADYCJA I ZWYCZAJE

DZIAŁ III
ORGANY UNIWERSYTETU

Rozdział 1
REKTOR

Rozdział 2
RADA UCZELNI

Rozdział 3
SENAT

Rozdział 4
RADY DYSCYPLIN

Rozdział 5
FUNKCJE KIEROWNICZE NA UNIWERSYTECIE

Rozdział 6
NADZÓR WEWNĘTRZNY NAD AKTAMI WYDAWANYMI PRZEZ ORGANY UNIWERSYTETU

DZIAŁ IV
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW I KOMISJE WYBORCZE

Rozdział 1
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

Rozdział 2
USTANIE MANDATU

Rozdział 3
KOMISJE WYBORCZE

DZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
WYDZIAŁY

Rozdział 3
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE WYDZIAŁÓW

Rozdział 4
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZAWYDZIAŁOWE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE I WSPÓLNE

Rozdział 5
SZKOŁY DOKTORSKIE

Rozdział 6
JEDNOSTKI POMOCNICZE

Rozdział 7
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ

DZIAŁ VI
STUDENCI, DOKTORANCI I STUDIA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
SAMORZĄD STUDENCKI I SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Rozdział 3
UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE I DOKTORANTÓW

Rozdział 4
KOMISJE DYSCYPLINARNE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DZIAŁ VII
PRACOWNICY UNIWERSYTETU

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Rozdział 3
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rozdział 4
PROCEDURA KONKURSOWA

Rozdział 5
WEWNĘTRZNA PROCEDURA AWANSOWA

Rozdział 6
SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 7
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM ZA WYPOWIEDZENIEM

Rozdział 8
UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 9
RZECZNIK PRAW I WARTOŚCI AKADEMICKICH

DZIAŁ VIII
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział 1
MIENIE

Rozdział 2
GOSPODARKA FINANSOWA

DZIAŁ IX
COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 4
UNIWERSYTECKIE PODMIOTY LECZNICZE

Rozdział 5
(uchylony)

Rozdział 6
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA COLLEGIUM MEDICUM

DZIAŁ X
ZGROMADZENIA

DZIAŁ XI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1: WZORY HERBÓW, PIECZĘCI I FLAGI UNIWERSYTETU, WZÓR HERBU COLLEGIUM MEDICUM ORAZ TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

ZAŁĄCZNIK NR 2: TREŚĆ ŚLUBOWANIA STUDENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3: TREŚĆ ŚLUBOWANIA DOKTORANCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4: PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZGROMADZEŃ

ZAŁĄCZNIK NR 5: (uchylony)

 

Pełna treść Statutu znajduje się w załączniku.

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego