Statut

Statut
Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
7 czerwca 2006 roku
(opracowano na podstawie tekstu jednolitego
ogłoszonego uchwałą nr 60/IV/2017 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami
nr 114/IX/2017 Senatu UJ z dnia 27 września 2017 roku,
nr 102/X/2018 Senatu UJ z dnia 31 października 2018 roku
i nr 7/I/2019 Senatu UJ z dnia 30 stycznia 2019 roku)

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ II
TRADYCJA I ZWYCZAJE

DZIAŁ III
WŁADZE

Rozdział 1

SENAT I REKTOR

Rozdział 2
RADA WYDZIAŁU I DZIEKAN

Rozdział 3
PRZEPISY WSPÓLNE

DZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Rozdział 3
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE WYDZIAŁÓW

Rozdział 4
JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE, MIĘDZYUCZELNIANE I WSPÓLNE

Rozdział 5
JEDNOSTKI POMOCNICZE

Rozdział 6
UNIWERSYTECKIE PODMIOTY LECZNICZE

Rozdział 7
ADMINISTRACJA

DZIAŁ V
ORDYNACJA WYBORCZA

Rozdział 1
ZASADY OGÓLNE

Rozdział 2
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA I WYDZIAŁOWE KOMISJE WYBORCZE

Rozdział 3
ORGANIZACJA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

Rozdział 4
WYBÓR REKTORA I PROREKTORÓW

Rozdział 5
WYBÓR DZIEKANA I PRODZIEKANÓW

Rozdział 6
WYBÓR DYREKTORA I ZASTĘPCY DYREKTORA INSTYTUTU

Rozdział 7
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH

DZIAŁ VI
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział 1
MAJĄTEK

Rozdział 2
GOSPODARKA FINANSOWA

DZIAŁ VII
STUDENCI, DOKTORANCI I STUDIA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
SAMORZĄD STUDENCKI I DOKTORANTÓW

Rozdział 3
KOMISJE DYSCYPLINARNE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DZIAŁ VIII
PRACOWNICY

Rozdział 1
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

Rozdział 2
TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Rozdział 3
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rozdział 4
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM ZA WYPOWIEDZENIEM

Rozdział 5
OKRESOWE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 6
ODZNACZENIA I NAGRODY

Rozdział 7
SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Rozdział 8
TRYB POWOŁYWANIA UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DZIAŁ IX
ZGROMADZENIA

DZIAŁ X
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: WZÓR HERBÓW, PIECZĘCI, FLAGI UNIWERSYTETU ORAZ TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

ZAŁĄCZNIK 1B REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY DOSTĘPU DO ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

ZAŁĄCZNIK 1C REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY OCHRONY DANCYH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYSTEMIE INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2: TREŚĆ ŚLUBOWANIA STUDENTÓW

ZAŁĄCZNIK 3: TREŚĆ ŚLUBOWANIA DOKTORANTÓW

ZAŁĄCZNIK 4: DODATKOWE WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA OKREŚLONE W § 168 UST. 1 STATUTU UJ

 

Pełna treść Statutu znajduje się w załączniku (ostatnia zmiana 30.01.2019 r.).

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 r. (wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 231, § 233 ust. 1–3, § 237 i § 239, które wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia)

Data publikacji: 11.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2019

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  3.3 03.06.2019 07:47 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  3.2 03.06.2019 07:23 Rafał Kiszka
  3.1 31.01.2019 11:08 Rafał Kiszka
  3.0 02.11.2018 12:54 Mariusz Kopiejka
  2.9 29.09.2017 12:41 Rafał Kiszka
  2.8 26.04.2017 12:49 Rafał Kiszka
  2.7 15.06.2016 11:46 Mariusz Kopiejka
  2.6 13.06.2016 13:16 Estera Podobińska
  2.5 13.06.2016 11:04 Estera Podobińska
  2.4 12.02.2016 15:14 Estera Podobińska
  2.3 13.10.2015 15:02 Estera Podobińska
  2.2 13.10.2015 15:01 Estera Podobińska
  2.1 02.03.2015 13:48 Estera Podobińska
  2.0 02.03.2015 12:19 Estera Podobińska
  1.9 23.12.2014 11:20 Estera Podobińska
  1.8 12.11.2012 12:29 Joanna Chodór
  1.7 12.11.2012 12:06 Joanna Chodór
  1.6 13.02.2012 14:42 Joanna Chodór
  1.5 25.11.2011 15:02 Joanna Chodór
  1.4 25.11.2011 15:01 Joanna Chodór
  1.3 13.06.2011 10:38 Joanna Chodór
  1.2 09.06.2011 14:38 Joanna Chodór
  1.0 11.04.2011 20:06 Krzysztof Gruszczyński