Statut

Statut
Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
29 maja 2019 roku
(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałami nr 97/XI/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku,
nr 19/III/2020 z dnia 25 marca 2020 roku,
nr 61/VI/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku,
nr 75/IX/2020 z dnia 30 września 2020 roku
i nr 93/IX/2021 z dnia 29 września 2021 roku)

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ II
TRADYCJA I ZWYCZAJE

DZIAŁ III
ORGANY UNIWERSYTETU

Rozdział 1
REKTOR

Rozdział 2
RADA UCZELNI

Rozdział 3
SENAT

Rozdział 4
RADY DYSCYPLIN

Rozdział 5
FUNKCJE KIEROWNICZE NA UNIWERSYTECIE

Rozdział 6
NADZÓR WEWNĘTRZNY NAD AKTAMI WYDAWANYMI PRZEZ ORGANY UNIWERSYTETU

DZIAŁ IV
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW I KOMISJE WYBORCZE

Rozdział 1
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

Rozdział 2
USTANIE MANDATU

Rozdział 3
KOMISJE WYBORCZE

DZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
WYDZIAŁY

Rozdział 3
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE WYDZIAŁÓW

Rozdział 4
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZAWYDZIAŁOWE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE I WSPÓLNE

Rozdział 5
SZKOŁY DOKTORSKIE

Rozdział 6
JEDNOSTKI POMOCNICZE

Rozdział 7
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ

DZIAŁ VI
STUDENCI, DOKTORANCI I STUDIA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
SAMORZĄD STUDENCKI I SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Rozdział 3
UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE I DOKTORANTÓW

Rozdział 4
KOMISJE DYSCYPLINARNE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DZIAŁ VII
PRACOWNICY UNIWERSYTETU

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Rozdział 3
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rozdział 4
PROCEDURA KONKURSOWA

Rozdział 5
WEWNĘTRZNA PROCEDURA AWANSOWA

Rozdział 6
SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 7
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM ZA WYPOWIEDZENIEM

Rozdział 8
UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 9
RZECZNIK PRAW I WARTOŚCI AKADEMICKICH

DZIAŁ VIII
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział 1
MIENIE

Rozdział 2
GOSPODARKA FINANSOWA

DZIAŁ IX
COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 4
UNIWERSYTECKIE PODMIOTY LECZNICZE

Rozdział 5
(uchylony)

Rozdział 6
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA COLLEGIUM MEDICUM

DZIAŁ X
ZGROMADZENIA

DZIAŁ XI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1: WZORY HERBÓW, PIECZĘCI I FLAGI UNIWERSYTETU, WZÓR HERBU COLLEGIUM MEDICUM ORAZ TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

ZAŁĄCZNIK NR 2: TREŚĆ ŚLUBOWANIA STUDENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3: TREŚĆ ŚLUBOWANIA DOKTORANCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4: PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZGROMADZEŃ

ZAŁĄCZNIK NR 5: (uchylony)

 

Pełna treść Statutu znajduje się w załączniku.

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 11.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Gruszczyński
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2021

Dziennik zmian dokumentu
  Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
  3.9 29.09.2021 12:57 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
  3.8 01.10.2020 13:28 Rafał Kiszka
  3.7 25.06.2020 11:31 Rafał Kiszka
  3.6 25.03.2020 13:57 Rafał Kiszka
  3.5 27.11.2019 13:16 Rafał Kiszka
  3.4 01.10.2019 06:29 Rafał Kiszka
  3.3 03.06.2019 07:47 Rafał Kiszka
  3.2 03.06.2019 07:23 Rafał Kiszka
  3.1 31.01.2019 11:08 Rafał Kiszka
  3.0 02.11.2018 12:54 Mariusz Kopiejka
  2.9 29.09.2017 12:41 Rafał Kiszka
  2.8 26.04.2017 12:49 Rafał Kiszka
  2.7 15.06.2016 11:46 Mariusz Kopiejka
  2.6 13.06.2016 13:16 Estera Podobińska
  2.5 13.06.2016 11:04 Estera Podobińska
  2.4 12.02.2016 15:14 Estera Podobińska
  2.3 13.10.2015 15:02 Estera Podobińska
  2.2 13.10.2015 15:01 Estera Podobińska
  2.1 02.03.2015 13:48 Estera Podobińska
  2.0 02.03.2015 12:19 Estera Podobińska
  1.9 23.12.2014 11:20 Estera Podobińska
  1.8 12.11.2012 12:29 Joanna Chodór
  1.7 12.11.2012 12:06 Joanna Chodór
  1.6 13.02.2012 14:42 Joanna Chodór
  1.5 25.11.2011 15:02 Joanna Chodór
  1.4 25.11.2011 15:01 Joanna Chodór
  1.3 13.06.2011 10:38 Joanna Chodór
  1.2 09.06.2011 14:38 Joanna Chodór
  1.0 11.04.2011 20:06 Krzysztof Gruszczyński