Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.5 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.0).

Statut

Statut
Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
29 maja 2019 roku
(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej
uchwałą nr 97/XI/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku)

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ II
TRADYCJA I ZWYCZAJE

DZIAŁ III
ORGANY UNIWERSYTETU

Rozdział 1
REKTOR

Rozdział 2
RADA UCZELNI

Rozdział 3
SENAT

Rozdział 4
RADY DYSCYPLIN

Rozdział 5
FUNKCJE KIEROWNICZE NA UNIWERSYTECIE

Rozdział 6
NADZÓR WEWNĘTRZNY NAD AKTAMI WYDAWANYMI PRZEZ ORGANY UNIWERSYTETU

DZIAŁ IV
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW I KOMISJE WYBORCZE

Rozdział 1
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

Rozdział 2
USTANIE MANDATU

Rozdział 3
KOMISJE WYBORCZE

DZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
WYDZIAŁY

Rozdział 3
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE WYDZIAŁÓW

Rozdział 4
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZAWYDZIAŁOWE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE I WSPÓLNE

Rozdział 5
SZKOŁY DOKTORSKIE

Rozdział 6
JEDNOSTKI POMOCNICZE

Rozdział 7
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ

DZIAŁ VI
STUDENCI, DOKTORANCI I STUDIA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
SAMORZĄD STUDENCKI I SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Rozdział 3
UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE I DOKTORANTÓW

Rozdział 4
KOMISJE DYSCYPLINARNE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DZIAŁ VII
PRACOWNICY UNIWERSYTETU

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Rozdział 3
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rozdział 4
PROCEDURA KONKURSOWA

Rozdział 5
WEWNĘTRZNA PROCEDURA AWANSOWA

Rozdział 6
SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 7
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM ZA WYPOWIEDZENIEM

Rozdział 8
UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 9
RZECZNIK PRAW I WARTOŚCI AKADEMICKICH

DZIAŁ VIII
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział 1
MIENIE

Rozdział 2
GOSPODARKA FINANSOWA

DZIAŁ IX
COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 4
UNIWERSYTECKIE PODMIOTY LECZNICZE

Rozdział 5
ZATRUDNIENIE W COLLEGIUM MEDICUM

Rozdział 6
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA COLLEGIUM MEDICUM

DZIAŁ X
ZGROMADZENIA

DZIAŁ XI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1: WZORY HERBÓW, PIECZĘCI I FLAGI UNIWERSYTETU, WZÓR HERBU COLLEGIUM MEDICUM ORAZ TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

ZAŁĄCZNIK NR 2: TREŚĆ ŚLUBOWANIA STUDENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3: TREŚĆ ŚLUBOWANIA DOKTORANCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4: PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZGROMADZEŃ

 

Pełna treść Statutu znajduje się w załączniku.

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego