Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.8 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.0).

Statut

Statut
Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
7 czerwca 2006 roku
(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałami nr 42/VI/2007 z 27.06.2007 roku,
nr 55/X/2007 z 31.10.2007 roku,
nr 44/X/2008 z 8.10.2008 roku,
nr 58/X/2009 z 28.10.2009 roku,
nr 12/II/2010, 13/II/2010 i 14/II/2010 z 24.02.2010 roku,
nr 29/IV/2010 z 28.04.2010 roku,
nr 34/V/2010 z 26.05.2010 roku,
nr 59/IX/2010 z 29.09.2010 roku,
nr 28/V/2011 z 25.05.2011 roku,
nr 66/X/2011, nr 67/X/2011, nr 68/X/2011,
nr 69/X/2011, nr 70/X/2011, nr 71/X/2011,
nr 72/X/2011 i nr 73/X/2011 z 26.10.2011 roku,
nr 6/I/2012 z 25.01.2012 roku,
oraz nr 106/X/2012 z 31.10.2012 roku
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ II
TRADYCJA I ZWYCZAJE

DZIAŁ III
WŁADZE

Rozdział 1

SENAT I REKTOR

Rozdział 2
RADA WYDZIAŁU I DZIEKAN

Rozdział 3
PRZEPISY WSPÓLNE

DZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Rozdział 3
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE WYDZIAŁÓW

Rozdział 4
JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE, MIĘDZYUCZELNIANE I WSPÓLNE

Rozdział 5
JEDNOSTKI POMOCNICZE

Rozdział 6
UNIWERSYTECKIE PODMIOTY LECZNICZE

Rozdział 7
ADMINISTRACJA

DZIAŁ V
ORDYNACJA WYBORCZA

Rozdział 1
ZASADY OGÓLNE

Rozdział 2
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA I WYDZIAŁOWE KOMISJE WYBORCZE

Rozdział 3
ORGANIZACJA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

Rozdział 4
WYBÓR REKTORA I PROREKTORÓW

Rozdział 5
WYBÓR DZIEKANA I PRODZIEKANÓW

Rozdział 6
WYBÓR DYREKTORA I ZASTĘPCY DYREKTORA INSTYTUTU

Rozdział 7
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH

DZIAŁ VI
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział 1
MAJĄTEK

Rozdział 2
GOSPODARKA FINANSOWA

DZIAŁ VII
STUDENCI, DOKTORANCI I STUDIA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
SAMORZĄD STUDENCKI I DOKTORANTÓW

Rozdział 3
KOMISJE DYSCYPLINARNE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DZIAŁ VIII
PRACOWNICY

Rozdział 1
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

Rozdział 2
TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Rozdział 3
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rozdział 4
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM ZA WYPOWIEDZENIEM

Rozdział 5
OKRESOWE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 6
ODZNACZENIA I NAGRODY

Rozdział 7
SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Rozdział 8
TRYB POWOŁYWANIA UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DZIAŁ IX
ZGROMADZENIA

DZIAŁ X
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: WZÓR HERBÓW, PIECZĘCI, FLAGI UNIWERSYTETU ORAZ TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

ZAŁĄCZNIK 1B REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY DOSTĘPU DO ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

ZAŁĄCZNIK 1C REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY OCHRONY DANCYH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYSTEMIE INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2: TREŚĆ ŚLUBOWANIA STUDENTÓW

ZAŁĄCZNIK 3: TREŚĆ ŚLUBOWANIA DOKTORANTÓW

 

Pełna treść Statutu znajduje się w załączniku.  

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego