Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.4).

Tok studiów

Zarządzenie nr 4 Rektora UJ 13 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ 11 stycznia 2021 roku
w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z 5 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Order No 127 of the Rector of the Jagiellonian University of 5 November, 2020

Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 16 października 2020 roku
w sprawie: wytycznych zakresie organizacji zajęć wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2020 roku
w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 września 2020 roku
w sprawie: organizacji kształcenia semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 związku COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: organizacji kształcenia semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 związku COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych programie studiów wykorzystaniem technologii informatycznych związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19

Ordinance No 41 of the Rector of Jagiellonian Univeristy English translation of April 29, 2020 

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 grudnia 2017 roku sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of Jagiellonian Univeristy English translation of April 29, 2020

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku
w sprawie: elektronicznej legitymacji studenckiej legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 października 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 grudnia 2019 roku sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 września 2019 roku sprawie harmonogramu czynności związanych rozliczaniem organizacją zajęć dydaktycznych systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich magisterskich Archiwum Prac

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2020 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych higienicznych warunków kształcenia dla studentów doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym