Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 2.0

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2005 rok.

SPIS TREŚCI

1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ SKŁAD SENATU UJ UCHWAŁY SENATU GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZARZĄDZENIA REKTORA STRUKTURA ORGANIZACYJNA 3. STUDENCI LICZBA STUDENTÓW KIERUNKI STUDIÓW STUDIA PODYPLOMOWE AKREDYTACJA NA UJ INNE SPRAWY STUDENCKIE – DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – WYKAZ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW – PRZESZKOLENIE WOJSKOWE STUDENTÓW – FUNDUSZ IM. J. KOCHANOWSKIEGO NOWE INICJATYWY – WOLONTARIAT STUDENCKI – SEKCJA DS. ANALIZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – KURS ARS DOCENDI – REKTORSKIE NAGRODY DYDAKTYCZNE – REKTORSKI FUNDUSZ ARS DOCENDI ZESPOŁY ARTYSTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STOWARZYSZENIE „ROTUNDA" CENTRUM KULTURY – AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY – SAMORZĄD STUDENTÓW UJ – KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 4. PRACOWNICY NAUCZYCIELE AKADEMICCY PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI ZMIANY STANU ZATRUDNIENIA WYNAGRODZENIA ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NOMINACJE I AWANSE CZŁONKOSTWO W POLSKICH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH CZŁONKOSTWO W INNYCH POLSKICH STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH UZYSKANE W 2005 ROKU 5. DOKTORANCI 6. BADANIA NAUKOWE ROZWÓJ NAUKOWY FINANSOWANIE BADAŃ PUBLIKACJE KONFERENCJE NAUKOWE 7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ WYJAZDY I PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW PRZYJAZDY ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW, STAŻYSTÓW I DOKTORANTÓW POROZUMIENIA MIĘDZYUCZELNIANE DYDAKTYCZNE PROGRAMY EUROPEJSKIE MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE 8. FINANSE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (bez Collegium Medicum) COLLEGIUM MEDICUM 9. INWESTYCJE I REMONTY INWESTYCJE REMONTY EKSPLOATACJA 10. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 11. BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK WYDAWNICTWO UJ 12. INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANY OŚRODEK KOMPUTEROWO-SIECIOWY OŚRODEK KOMPUTEROWY CM MUZEUM UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE DOMY PROFESORSKIE BIURO KARIER CITTRU 13. SPRAWY SOCJALNE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REALIZACJA PLANU ZFŚS REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ DZIAŁU SOCJALNEGO