Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 2.0

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2005 rok.

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 r.

Spis treści

 1. Działalność Senatu UJ
  • Skład Senatu
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 2. Sprawy Organizacyjne
  • Jednostki organizacyjne
  • Zarządzenia Rektora
  • Struktura organizacyjna
 3. Studenci
  • Liczba studentów
  • Kierunki studiów
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja na UJ
  • Inne sprawy studenckie
   • Działalność Kół Naukowych
   • Pomoc materialna dla studentów
   • Wykaz świadczeń dla studentów
   • Przeszkolenie wojskowe studentów
   • Fundusz im.J.Kochanowskiego
  • Nowe inicjatywy
   • Wolontariat studencki
   • Sekcja ds. analiz jakości kształcenia
   • Kurs Ars Docendi
   • Rektorskie nagrody dydaktyczne
   • Rektorski fundusz Ars Docendi
  • Zespoły artystyczne
  • Pozostała działalność
   • Stowarzyszenie "Rotunda" Centrum Kultury
   • Akademicki Związek Sportowy
   • Samorząd Studentów UJ
   • Kolegia nauczycielskie
   • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 4. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akdemickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
  • Nominacje i awanse
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych
  • Członkostwo w innych polskich stowarzyszeniach naukowych
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2005 roku
 5. Doktoranci
 6. Badania naukowe
  • Rozwój naukowy
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 7. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy pracowników
  • Przyjazdy zagranicznych studentów, stażystów i doktorantów
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Dydaktyczne programy europejskie
  • Międzynarodowe programy badawcze
 8. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 9. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
 10. Działalność promocyjna
 11. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność Bibliotek
  • Wydawnictwo UJ
 12. Inne obszary działalności
  • Uczelniany Ośrodek Komputerowo-Sieciowy
  • Ośrodek Komputerowy CM
  • Muzeum UJ
  • Jagiellońskie Centrum Językowe
  • Studium Pedagogiczne
  • Domy Profesorskie
  • Biuro Karier
  • CITTRU
 13. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Planu ZFŚS
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego
Pobierz plik