Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 2.0

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2005 rok.

Spis treści

 1. Działalność Senatu UJ
  • Skład Senatu
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 2. Sprawy Organizacyjne
  • Jednostki organizacyjne
  • Zarządzenia Rektora
  • Struktura organizacyjna
 3. Studenci
  • Liczba studentów
  • Kierunki studiów
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja na UJ
  • Inne sprawy studenckie
   • Działalność Kół Naukowych
   • Pomoc materialna dla studentów
   • Wykaz świadczeń dla studentów
   • Przeszkolenie wojskowe studentów
   • Fundusz im.J.Kochanowskiego
  • Nowe inicjatywy
   • Wolontariat studencki
   • Sekcja ds. analiz jakości kształcenia
   • Kurs Ars Docendi
   • Rektorskie nagrody dydaktyczne
   • Rektorski fundusz Ars Docendi
  • Zespoły artystyczne
  • Pozostała działalność
   • Stowarzyszenie "Rotunda" Centrum Kultury
   • Akademicki Związek Sportowy
   • Samorząd Studentów UJ
   • Kolegia nauczycielskie
   • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 4. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akdemickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
  • Nominacje i awanse
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych
  • Członkostwo w innych polskich stowarzyszeniach naukowych
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2005 roku
 5. Doktoranci
 6. Badania naukowe
  • Rozwój naukowy
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 7. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy pracowników
  • Przyjazdy zagranicznych studentów, stażystów i doktorantów
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Dydaktyczne programy europejskie
  • Międzynarodowe programy badawcze
 8. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 9. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
 10. Działalność promocyjna
 11. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność Bibliotek
  • Wydawnictwo UJ
 12. Inne obszary działalności
  • Uczelniany Ośrodek Komputerowo-Sieciowy
  • Ośrodek Komputerowy CM
  • Muzeum UJ
  • Jagiellońskie Centrum Językowe
  • Studium Pedagogiczne
  • Domy Profesorskie
  • Biuro Karier
  • CITTRU
 13. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Planu ZFŚS
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego
Pobierz plik