Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.3).

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Pod tym adresem znaleźć można kompletną listę studiów prowadzących rekrutacje w aktualnym roku akademickim. Informacje na temat rekrutacji, m. in. opis obliczania wyniku, harmonogram, listę wymaganych dokumentów, znaleźć można również na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów, z późniejszymi zmianami.

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 2/I/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie: zawieszenia rekrutacji oraz nieuruchamiania wybranych studiów w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasad pobierania opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 47/V/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego [załącznik nr 8]

Uchwała nr 2/I/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: nieuruchomienia wybranych studiów oraz ustalenia kryteriów kwalifikacji studiów w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 [załącznik nr 3]

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z rekrutacją na studia znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/rekrutacja