Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='description']/dynamic-content") is undefined on line 124, column 19 in 10112#37001#138456102.
1<#assign 
2sciezkaObrazkow = '' 
3scopeGroupId = '' 
4timeZone = '' 
5/> 
6 
7<#if request?? && request?has_content > 
8  <#assign 
9  timeZone = timeZoneUtil.getTimeZone(request['theme-display']['time-zone']) 
10  sciezkaObrazkow = request['theme-display']["path-theme-images"] 
11  scopeGroupId = request['theme-display']['scope-group-id'] 
12  /> 
13</#if> 
14 
15<#assign currentRenderUrl = ''> 
16<#if request['render-url']??> 
17  <#assign currentRenderUrl = request['render-url'] /> 
18</#if> 
19 
20<#assign plid = ''> 
21<#if request['portlet-namespace']??> 
22  <#assign plid = "#p_p_id"+ request['portlet-namespace'] > 
23</#if> 
24 
25<#assign url = ''> 
26<#assign reqFriendlyUrl = ''> 
27<#if request['attributes']??> 
28  <#assign url = request['attributes']['CURRENT_COMPLETE_URL'] /> 
29  <#if request['attributes']['FRIENDLY_URL']??> 
30    <#assign reqFriendlyUrl = request['attributes']['FRIENDLY_URL'] /> 
31  </#if> 
32</#if> 
33 
34<#function checkVer ver> 
35  <#if ver?string?contains(".")> 
36    <#return ver> 
37  <#else> 
38    <#return ver + ".0"> 
39  </#if> 
40</#function> 
41 
42<#assign groupsTemplatePermission = ["17996", "137073416", "138253629", "138244338", "138271490", "138272021", "138272210", 
43"138272712", "137427482", "1378124", "139327903", "139329102", "139334879", "139333849", "139366427", "139366543", "139366729", 
44"139615400", "139828746", "142111321", "74942167", "18091666", "1384597", "143384508", "143573699", "143650541", "143650933", 
45"143651291", "143626193", "143651626", "143698486", "143759816", "143762750", "143763175", "143763548", "143811035", 
46"144025960", "144029710", "144210552", "144268390", "142594442", "144566016", "144567168", "144613420", "144613810", 
47"144614151", "1066429", "41633", "145020268", "145456295", "145506072", "145508621", "145509076", "145509606", 
48"145510025", "144624357", "146339985", "102715934", "146816175", "147685118", "1025534", "150122405", "15103613", 
49"15033991"]> 
50 
51<#--Portal,Senat, nauka-komisja, rozwoj-komisja, remonty-komisja, statut-komisja, rw-historycznego, rw-polonistyki, finanse-komisja, przetargi 
52rw-filologicznego-139327903,rw-filozoficznego-139329102,rw-biologii-139334879,rw-wpia-139333849,rw-chemii-139366427,rw-wsmip-139366543,rw-fais-139366729 
53 Stała Senacka Komisja ds. Nauczania - 139615400, Rady WZKiS (ID: 139828746), 142111321-https://www.uj.edu.pl/web/rada-uczelni, 74942167-zespół radców prawnych 
54 18091666 - Instytut Kultury, 1384597 - BIP, 143384508 - RD Językoznawstwo, 
55 143650541 - RD Matematyka, 143650933 - RD Informatyka, 143651291 - RW Matinf 
56143626193 - RD Nauki Biologiczne, 143651626 - RD Nauki o Polityce i Adm., 143698486 - RD Psychologia, 143759816 - RD Nauki o Kulturze i Religii 
57143762750 - RD Filozofia, 143763175 - RD Socjologiczne, 143763548 - RD Pedagogika, 
58143811035 - RD Literaturoznawstwo, 144025960 - RD Nauki o Ziemi, 144029710 - RD Geografia społ-ekon., 144210552 - RD Historia, 144268390 - RD Nauki Prawne 
59142594442 - Szkoła dr nauk ścisłych i rpzyrodniczych, 144566016 - RD Nauki Fizyczne, 144567168 - RD Astronomia 
60144613420 - RD Ekonomia i Finanse, 144613810 - RD Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, 144614151 - RD Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
611066429 - Kwestura, 41633 - Wydział MatInf, 145020268 - POB Heritage 
62POB BioS - 145456295,POB FutureSoc - 145506072,POB Anthropocene - 145508621,POB qLife - 145509076,POB SciMat - 145509606,POB DigiWorld - 145510025 
63id.uj.edu.pl - 144624357, rd-archeologia-nauka - 146339985, cawp.uj.edu.pl - 102715934, RD Nauki o sztuce - 146816175, RD IT - 147685118 
641025534 - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, 150122405 - Usosownia, 15103613 - JCJ, 15033991 - Socjologia--> 
65 
66<#-----------Predefined variables-----------> 
67<#assign 
68longCompanyId = getterUtil.getLong(companyId) 
69longGroupId = getterUtil.getLong(groupId) 
70longUserId = permissionChecker.getUserId() 
71/> 
72 
73<#-----------Services-----------> 
74<#assign 
75folderService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFolderLocalService") 
76fileService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") 
77dlAppService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLAppLocalService") 
78journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") 
79assetEntryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") 
80groupService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService") 
81userService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.UserLocalService") 
82userRoleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.RoleLocalService") 
83teamService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.TeamLocalService") 
84/> 
85 
86<#---------Article variables---------> 
87<#assign 
88articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
89najnowszaWersja = .vars['reserved-article-version'].data 
90/> 
91 
92<#----------Checking version----------> 
93<#assign 
94newsestVer = .vars['reserved-article-version'].data 
95currentVer = newsestVer 
96przejdzDo = httpUtil.getParameter(url, 'przejdzDo', false) 
97/> 
98 
99<#if przejdzDo?has_content> 
100  <#assign currentVer = przejdzDo> 
101</#if> 
102<#if sciezkaObrazkow?has_content || sciezkaObrazkow?matches(".*/uj-lift-theme/images.*") && groupsTemplatePermission?seq_contains(scopeGroupId)> 
103 
104  <#if newsestVer != currentVer> 
105    <p class="archival"> 
106      <b>Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.</b> 
107      <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdz-do=${newsestVer}">Przejdź do najnowszej wersji - ${newsestVer}</a><br/><br/> 
108    </p> 
109  </#if> 
110 
111  <#assign 
112  aktualna = journalArticleService.getArticle(longGroupId, articleId, getterUtil.getDouble(currentVer)) 
113  content = aktualna.getContentByLocale(locale.toString()) 
114  v = content?replace('<br>', '<br/>', 'r') 
115  document = saxReaderUtil.read(content) 
116  root = document.getRootElement() 
117 
118  artPrimKey = aktualna.getResourcePrimKey() 
119  model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" 
120  asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey) 
121 
122  titleAsParent = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']") 
123  title = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']/dynamic-content").text 
124  description = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='description']/dynamic-content").text 
125  content = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='content']/dynamic-content").text 
126  folderId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='folderId']/dynamic-content").text 
127  sortField = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortField']/dynamic-content").text 
128  sortOrder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortOrder']/dynamic-content").text 
129  showSubfolders = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='showSubfolders']/dynamic-content").text 
130  emptyFiles = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptyFiles']/dynamic-content").text 
131  emptySubfolder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptySubfolder']/dynamic-content").text 
132  permission = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='permission']/dynamic-content").text 
133  teamId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='teamId']/dynamic-content").text 
134  publishBIP = "" 
135  /> 
136  <#if root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content")?? > 
137    <#assign publishBIP = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content").text> 
138  </#if> 
139 
140  <#assign langDownloadFiles = htmlUtil.escape(languageUtil.get(locale, "uj-lift-theme.download-files"))> 
141 
142  <style> 
143 
144    ${plid} div.folder-open{ 
145      font-size: 1rem; 
146      background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder.png') no-repeat left center; 
147      padding: .5rem 0 0.5rem 1.5rem; 
148      display: inline-block; 
149
150    ${plid} a.folder{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder_full_document.png') no-repeat left center;} 
151 
152    ${plid} p {color: #333;} 
153    #high-contrast ${plid} p{color: #fff;} 
154 
155    ${plid} ul li{color: #333;} 
156 
157    ${plid} .back{	font-size: 1rem; display: inline-block; 	margin-right: .5rem;} 
158 
159    ${plid} a:link{text-decoration:none; color: #00519E;} 
160    #high-contrast ${plid} a:link{color: #ffe800;} 
161 
162    ${plid} a:visited{text-decoration:none; color: #005ca7 !important;} 
163 
164    ${plid} a.download { 
165          color: #292727; 
166          display: inline-block; 
167          <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> width: 75%; <#else> width: 100%; </#if> 
168      padding: .25rem 0 0.25rem 1.5rem; 
169
170 
171    .view-lt720 ${plid} a.download { 
172      display: block; width: 100%; 
173
174 
175    ${plid} a:hover.download {color: #00519E; padding: .25rem 0 0.25rem 1.75rem;} 
176    #high-contrast ${plid} a.download{color: #fff !important;} 
177    #high-contrast ${plid} a:hover.download{color: #FFE800 !important;} 
178 
179    ${plid} a.cdr { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/cdr.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
180    ${plid} a.eps { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/eps.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
181    ${plid} a.pdf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/pdf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
182    ${plid} a.rtf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/rtf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
183    ${plid} a.zewnetrzny_link { background: url('//www.uj.edu.pl/image/image_gallery?uuid=2202e51b-8a20-4edf-b3f5-dd1fd92c116f&groupId=37001&t=1297849855367') no-repeat left top 0.5rem;} 
184    ${plid} a.ai { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ai.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
185    ${plid} a.doc,${plid} a.docx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/doc.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
186    ${plid} a.jpg { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/jpg.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
187    ${plid} a.pptx, ${plid} a.ppt{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ppt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
188    ${plid} a.xls,${plid} a.xlsx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xls.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
189    ${plid} a.zip { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/zip.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
190    ${plid} a.swf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/swf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
191    ${plid} a.txt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/txt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
192    ${plid} a.csv { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/csv.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
193    ${plid} a.gif { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/gif.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
194    ${plid} a.odt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/odt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
195    ${plid} a.xml { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xml.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
196    ${plid} a.tiff { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/tiff.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
197    ${plid} a.png { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/png.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
198    ${plid} a.css { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/css.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
199    ${plid} a.js { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/js.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
200 
201    ${plid} .stopka { color: #bbb; font-size: .85rem; display: none;} 
202    ${plid} .stopka a:link { color: #bbb; font-size: .85rem; text-decoration-line: underline;} 
203    #hign-contrast ${plid} .stopka a:link { color: #FFE800;} 
204    ${plid} .stopka a:hover {color: #aaa} 
205    ${plid} .permission-error{color: #dd0000;} 
206    ${plid} .permission-info{margin-top: 1em;} 
207 
208    ${plid} .komunikat{color: #aaa;} 
209    ${plid} .komunikat a:link{color: #8cb1d4;} 
210 
211    ${plid} .file { 
212          margin: .25rem 0; 
213
214    #high-contrast ${plid} .file{background: #030303;} 
215 
216    ${plid} .czytaj{ 
217          cursor: pointer; 
218          text-decoration: none; 
219          float: right; 
220          padding: .25rem .5rem; 
221
222 
223    .view-lt720 ${plid} .czytaj{ 
224      float: none; 
225      padding: 1rem; 
226
227 
228    ${plid} .archiwum{ 
229          border: 1px dashed #eee; 
230          padding: 0.125rem; 
231          font-size: 0.725rem; 
232
233 
234    ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #f9f9f9;} 
235    #high-contrast ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #090909;} 
236 
237    ${plid} .czytaj:hover{color: #000; text-decoration: none;} 
238    #high-contrast ${plid} .czytaj:hover{color: #fff;} 
239 
240    ${plid} #accordion-panel-history{background: #f0f0f0;} 
241    #high-contrast ${plid} #accordion-panel-history{background: #101010;} 
242 
243    ${plid} #accordion-header-history, ${plid} #accordion-panel-history{display: block; 
244          font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
245          font-size: .85rem; 
246          padding: 15px 45px 15px 30px; 
247          position: relative; 
248          text-decoration: none; 
249          height: auto; 
250          border-bottom: 1px #e0e0e0 solid; 
251
252 
253    ${plid} #accordion-header-history:before { 
254          font-family: 'icomoon'; 
255          speak: none; 
256          font-style: normal; 
257          font-weight: normal; 
258          font-variant: normal; 
259          text-transform: none; 
260          line-height: 1; 
261          vertical-align: middle; 
262          -webkit-font-smoothing: antialiased; 
263          content: "\e60d"; 
264          width: auto; 
265          position: absolute; 
266          top: 15px; 
267          bottom: 0; 
268          right: 30px; 
269          color: #aaaaaa; 
270          font-size: 20px; 
271          font-size: 1.25rem; 
272
273    #high-contrast #accordion-header-history:before {color: #eee;} 
274 
275    ${plid} #accordion-header-history.open:before{ 
276          content: "\e60e"; 
277        //color: #005ca7; 
278
279    ${plid} .works-activities{ 
280          background: #f8f8f8; 
281          padding: 0 1rem 1rem 1rem; 
282          margin: 2rem 0 .5rem 0; 
283          border: 1px dashed #ddd; 
284
285 
286    ${plid} .description{ 
287          color: #999; 
288
289 
290    .archival {font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
291      color:#e80000;} 
292    #high-contrast .archival{color: #fff;} 
293 
294    ${plid} .description{color: #999;} 
295    #high-contrast ${plid} .description{color: #fff;} 
296    #high-contrast ${plid} .file a{color: #FFE800;} 
297    #high-contrast ${plid} .file a:visited {color: #FFE800 !important;} 
298    #high-contrast ${plid} .download{color: #FFE800 !important;} 
299    #high-contrast ${plid} a.download{color: #FFE800 !important;} 
300    #high-contrast ${plid} a.archival-link{color: #FFE800 !important;} 
301    #high-contrast ${plid} a:visited.archival-link {color: #FFE800 !important;} 
302    #high-contrast ${plid} .archiwum li {color: #fff ;} 
303    #high-contrast ${plid} li {color: #fff ;} 
304  </style> 
305 
306  <#-- TRANSLATION --> 
307  <#assign translations = { 
308    'znajdujeszSieWKatalogu':{ 
309      'pl_PL':'Znajdujesz się w katalogu', 
310      'en_GB':'You are in the directory' 
311    }, 
312    'brakPlikowWKatalogu':{ 
313      'pl_PL':'Brak plików w katalogu', 
314      'en_GB':'No files in the directory' 
315    }, 
316    'znajdujeszSieWKataloguGlownym':{ 
317      'pl_PL':'Znajdujesz się w katalogu głównym', 
318      'en_GB':'You are in the root directory' 
319    }, 
320    'powrot':{ 
321      'pl_PL':'Powrót', 
322      'en_GB':'Return' 
323    }, 
324    'zawartoscTegoFolderuNiedostepna':{ 
325      'pl_PL':'Zawartość tego folderu jest niedostępna', 
326      'en_GB':'The content of this folder is unavailable' 
327    }, 
328    'trescDostepnaDlaZalogowanych':{ 
329      'pl_PL':'Treść dostępna po zalogowaniu', 
330      'en_GB':'The content is available to logged in users' 
331    }, 
332    'trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy':{ 
333      'pl_PL':'Treść dostępna dla określonej grupy osób po zalogowaniu', 
334      'en_GB':'The content is available to specific logged in users' 
335    }, 
336    'niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien':{ 
337      'pl_PL':'Nie posiadają Państwo odpowiednich uprawnień do przeglądania tej treści', 
338      'en_GB':'You do not have authorisation to view this content' 
339    }, 
340    'zawartoscDostepnaDla':{ 
341      'pl_PL':'Zawartość dostępna tylko dla', 
342      'en_GB':'Content available only' 
343    }, 
344    'zespolu':{ 
345      'pl_PL':'zespołu', 
346      'en_GB':'to the team' 
347    }, 
348    'uzytkownikowWitryny':{ 
349      'pl_PL':'użytkowników witryny', 
350      'en_GB':'to the website users' 
351    }, 
352    'pracownikowUj':{ 
353      'pl_PL':'pracowników UJ', 
354      'en_GB':'to Jagiellonian University employees' 
355    }, 
356    'iLub':{ 
357      'pl_PL':'i/lub', 
358      'en_GB':'and/or' 
359    }, 
360    'doktorantow':{ 
361      'pl_PL':'doktorantów UJ', 
362      'en_GB':'PhD students' 
363    }, 
364    'nieskonfigurowanyIdentyfikatorKatalogu':{ 
365      'pl_PL':'Nieskonfigurowany identyfikator katalogu', 
366      'en_GB':'Unconfigured directory identifier' 
367    }, 
368    'listaPlikowKatalogow':{ 
369      'pl_PL':'Lista plików i katalogów', 
370      'en_GB':'List of files and directories' 
371    }, 
372    'poZakonczeniuPrzegladaniaPlikówNalezySieWylogowac':{ 
373      'pl_PL':'Po zakończeniu przeglądania plików należy się wylogować', 
374      'en_GB':'Log out after you have finished viewing the files' 
375    }, 
376    'zalogowac':{ 
377      'pl_PL':'zalogować', 
378      'en_GB':'log-in' 
379    }, 
380    'dziennikZmianPliku':{ 
381      'pl_PL':'Dziennik zmian pliku', 
382      'en_GB':'File revision log' 
383    }, 
384    'dziennikZmianDokumentu':{ 
385      'pl_PL':'Dziennik zmian dokumentu', 
386      'en_GB':'Document revision log' 
387    }, 
388    'ukryjDziennikZmianPliku':{ 
389      'pl_PL':'Ukryj dziennik zmian pliku', 
390      'en_GB':'Hide the file revision log' 
391    }, 
392    'ukryjDziennikZmianDokumentu':{ 
393      'pl_PL':'Ukryj dziennik zmian dokumentu', 
394      'en_GB':'Hide the document revision log' 
395    }, 
396    'dataPublikacji':{ 
397      'pl_PL':'Data publikacji', 
398      'en_GB':'Date of publication' 
399    }, 
400    'wersja':{ 
401      'pl_PL':'wersja', 
402      'en_GB':'version' 
403    }, 
404    'pokazWersje':{ 
405      'pl_PL':'Pokaż wersję', 
406      'en_GB':'Show version' 
407    }, 
408    'przegladaszWersje':{ 
409      'pl_PL':'Przeglądasz wersję', 
410      'en_GB':'You are viewing the version' 
411    }, 
412    'dataAktualizacji':{ 
413      'pl_PL':'Data aktualizacji', 
414      'en_GB':'Actualisation date' 
415    }, 
416    'zaktualizowal':{ 
417      'pl_PL':'Zaktualizował', 
418      'en_GB':'Updated' 
419    }, 
420    'dataOpublikowania':{ 
421      'pl_PL':'Data opublikowania', 
422      'en_GB':'Date of publication' 
423    }, 
424    'dokumentOpublikowanyPrzez':{ 
425      'pl_PL':'Dokument opublikowany przez', 
426      'en_GB':'Document published by' 
427    }, 
428    'iloscWyswietlen':{ 
429      'pl_PL':'Ilość wyświetleń', 
430      'en_GB':'Number of views' 
431
432
433  /> 
434 
435  <#if locale!='pl_PL'> 
436    <#assign locale = 'en_GB'/> 
437  </#if> 
438 
439  <#-- UPRAWNIENIA--> 
440  <#assign 
441  grupa = groupService.getGroup(longGroupId) 
442  error = true 
443  friendlyUrl = htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl) 
444  adresLogowania = "/c/portal/login?Fp_l_id=10181&_58_redirect=" + friendlyUrl 
445  rolaPracownik = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Pracownik").getRoleId() 
446  sprPracownika = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaPracownik) 
447  rolaDoktorant = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Doktorant").getRoleId() 
448  sprDoktoranta = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaDoktorant) 
449  /> 
450 
451  <#if permission == "zalogowani członkowie witryny"> 
452    <#if longUserId lt 100000> 
453      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
454        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
455       </p> 
456 
457    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role i udział w organizacji/społecznosci danej strony--> 
458    <#-- checking teamId (the most restrictive)--> 
459      <#if longTeamId?has_content && teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId))??> 
460        <#assign teamName = teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId)).getName()> 
461        <#if teamService.hasUserTeam(longUserId, longTeamId)> 
462          <#assign error = false> 
463        <#else> 
464          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
465            <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
466            <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} ${translations['zespolu'][locale]}<#if teamName?has_content>: <b>${teamName}</b></#if>. 
467          </p> 
468        </#if> 
469      <#else> 
470        <#if userService.hasGroupUser(getterUtil.getLong(groupId), longUserId)> 
471          <#assign error = false> 
472        <#else> 
473          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
474            <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
475            <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} ${translations['uzytkownikowWitryny'][locale]}: <b>${grupa.getDescriptiveName()}</b>. 
476          </p> 
477        </#if> 
478      </#if> <#-- of checking teamId--> 
479    </#if> 
480 
481  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy UJ"> 
482    <#if longUserId lt 100000> 
483      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
484        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
485      </p> 
486    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
487      <#if sprPracownika == true> 
488        <#assign error = false> 
489      <#else> 
490        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
491          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
492          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['pracownikowUj'][locale]}</b>. 
493        </p> 
494      </#if> 
495    </#if> 
496  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy i doktoranci UJ"> 
497    <#if longUserId lt 100000> 
498      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
499        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
500      </p> 
501    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
502      <#if sprPracownika == true || sprDoktoranta == true> 
503        <#assign error = false> 
504      <#else> 
505        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
506          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
507          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['pracownikowUj'][locale]} ${translations['iLub'][locale]} doktorantów UJ</b>. 
508        </p> 
509      </#if> 
510    </#if> 
511  <#elseif permission == "zalogowani doktoranci UJ"> 
512    <#if longUserId lt 100000> 
513      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
514        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
515      </p> 
516    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
517      <#if sprDoktoranta == true> 
518        <#assign error = false> 
519      <#else> 
520        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
521          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
522          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['doktorantow'][locale]}</b>. 
523        </p> 
524      </#if> 
525    </#if> 
526  <#elseif permission == "wszyscy zalogowani"> 
527    <#if longUserId lt 100000> 
528      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
529        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaZalogowanych'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
530      </p> 
531    <#else> 
532      <#assign error = false> 
533    </#if> 
534  <#elseif permission == "niezalogowani"> 
535    <#assign error = false> 
536  </#if> <#-- end of checking permission--> 
537  <#assign 
538  currentFolderId = "" 
539  currentFolderId = httpUtil.getParameter(url, 'folderId', false) 
540  /> 
541  <#-- check whether parent folder in current language is correct - if not set parentFolder --> 
542  <#if !currentFolderId?has_content> 
543    <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
544      <#assign currentFolderId = folderId> 
545    <#else> 
546      <p class="alert">Nieskonfigurowany identyfikator katalogu.</p> 
547      <#assign currentFolderId = ""> 
548    </#if> 
549  <#else> 
550 
551    <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
552      <#assign 
553      longParentFolderId = getterUtil.getLong(folderId) 
554      parentSubfolders = folderService.getFolders(longGroupId, longParentFolderId) 
555      redirectOnParentFolder = true 
556      /> 
557 
558      <#if folderId!=currentFolderId > 
559 
560          <#list parentSubfolders as sf> 
561            <#if sf.folderId?string == currentFolderId> 
562              <#assign redirectOnParentFolder = false /> 
563            </#if> 
564          </#list> 
565 
566        <#assign 
567        parentUrl = httpUtil.setParameter(url, 'folderId', longParentFolderId) 
568        /> 
569        <script> 
570          let friendlyUrl = "${reqFriendlyUrl}"; 
571 
572          <#if !redirectOnParentFolder > 
573            console.log('Not Redirect! -- ${parentUrl}'); 
574          <#else> 
575            console.log('Redirect! -- ${parentUrl}'); 
576            window.location.replace(friendlyUrl); 
577          </#if> 
578 
579        </script> 
580      </#if> 
581 
582    <#else> 
583      <p class="alert">Nieskonfigurowany identyfikator katalogu.</p> 
584    </#if> 
585  </#if> 
586 
587  <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
588    <#assign 
589    longCurrentFolderId = getterUtil.getLong(currentFolderId) 
590    folders = folderService.getFolders(longGroupId, longCurrentFolderId) 
591    folder = "" 
592    /> 
593 
594    <#if folderService.getFolder(longCurrentFolderId)??> 
595      <#assign folder = folderService.getFolder(longCurrentFolderId)> 
596    </#if> 
597 
598    <#assign parentUrl = httpUtil.setParameter(url, 'folderId', folderId)> 
599    <#-- sorting by createDate, modifiedDate, title, description --> 
600 
601    <#if !sortField?has_content> 
602      <#assign sortField = "title"> 
603    </#if> 
604    <#if !sortOrder?has_content> 
605      <#assign sortOrder = "asc"> 
606    </#if> 
607    <#if sortOrder == "asc"> 
608      <#assign isAscending = true> 
609    <#else> 
610      <#assign isAscending = false> 
611    </#if> 
612 
613    <#assign 
614    OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"] 
615    filesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("DLFileEntry", [sortField, isAscending]) 
616    files = fileService.getFileEntries(longGroupId, longCurrentFolderId, 0, 0, 300, filesOrderBy) 
617    /> 
618  </#if>  <#-- end of checkin folderId if empty --> 
619 
620  <section class="main-content" id="main-content" tabindex="-1"> 
621    <article class="article"> 
622      <#if error == false> 
623      <#--treść właściwa--> 
624        <div class="page-sub-heading"> 
625          <h2 class="page-sub-heading__title"> 
626            <#if title?has_content && title?length gt 0> 
627              ${title} 
628            <#else> 
629              ${translations['listaPlikowKatalogow'][locale]} 
630            </#if> 
631          </h2> 
632        </div> 
633 
634      <#-- wyekstrahować dane o portletach z bieżacej strony!!!!--> 
635        <#assign 
636        layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService") 
637        currentPlid = getterUtil.getLong(request['theme-display']['plid']) 
638        currentLayout = layoutService.getLayout(currentPlid) 
639        currentPortletId = request['attributes']['PORTLET_ID'] 
640        currentLayoutType = currentLayout.getLayoutType() 
641        portletsInRightColumn = currentLayoutType.getAllPortlets("column-3") 
642        /> 
643        <#if portletsInRightColumn?has_content && portletsInRightColumn?size gt 0 && portletsInRightColumn[0].getPortletId() == currentPortletId> 
644          <#if permission != "niezalogowani"> 
645            <p class="komunikat"> 
646              <a href="/c/portal/logout?p_l_id=10181&_58_redirect=${htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl)}">${translations['poZakonczeniuPrzegladaniaPlikówNalezySieWylogowac'][locale]} <i class="icon icon-exit"></i></a> 
647            </p> 
648          </#if> 
649        </#if> 
650 
651 
652        <div class="article__content"> 
653 
654        <#if description?has_content> 
655          <p class="article__description"> 
656            ${description} 
657          </p> 
658        </#if> 
659        <#if content?has_content> 
660          <p> 
661            ${content} 
662          </p> 
663        </#if> 
664        <#-- checking parentFolderId--> 
665        <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
666          <#if longCurrentFolderId == getterUtil.getLong(folderId) || getterUtil.getLong(folderId) == folder.getParentFolderId()> 
667 
668            <#if showSubfolders?has_content && showSubfolders == "tak"> 
669              <#if currentFolderId != folderId> 
670                <a href="${parentUrl}" class="back"> 
671                  <i class="icon icon-undo2"></i> 
672                  ${translations['powrot'][locale]} 
673                </a> 
674              </#if> 
675              <div class="folder-open"> 
676                <#if folder?has_content && folder.getName()?has_content> 
677                  ${translations['znajdujeszSieWKatalogu'][locale]} <b>${folder.getName()}</b> 
678                <#else> 
679                  ${translations['znajdujeszSieWKataloguGlownym'][locale]} 
680                </#if> 
681              </div> 
682 
683              <#-- FOLDERS--> 
684              <#if folders?size == 0> 
685                ${emptySubfolder} 
686                <#if emptySubfolder?has_content && emptySubfolder?length gt 0> 
687                  <div class="info-podfolder"> 
688                    ${emptySubfolder} 
689                  </div> 
690                </#if> 
691              <#else> 
692                <div> 
693                  <#list folders as f> 
694                    <#assign folderId = f.getFolderId()> 
695                    <#assign urlToFolder = httpUtil.setParameter(url, "folderId", folderId)> 
696 
697                    <a href="${urlToFolder}" class="folder download"> 
698                      ${f.getName()} 
699                    </a> 
700                  </#list> 
701                </div> 
702              </#if> 
703            </#if><#-- end of checking showSubfolders--> 
704 
705            <div id="accordionGroup" class="dziennikZmian" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
706              <div class="article__section"> 
707 
708                <#if files?size == 0> 
709                  <br/> 
710                  <#if emptyFiles?has_content && emptyFiles?length gt 0> 
711                    ${emptyFiles} 
712                  <#else> 
713                    ${translations['brakPlikowWKatalogu'][locale]} 
714                  </#if> 
715                  <br/> 
716                <#else> 
717                  <#list files as doc> 
718                    <#assign uet = httpUtil.encodeURL(htmlUtil.unescape(doc.getTitle()))> 
719                    <#assign fileExt = doc.getExtension()> 
720                    <#assign fileUrl = "/documents/" + longGroupId + "/" + currentFolderId + "/" + uet> 
721                    <div class="file"> 
722                      <a type="button" href="${fileUrl}" class="download <#if fileExt?has_content && fileExt?length gt 0> ${fileExt} </#if> "> 
723                        <#if doc.description?length gt 0> 
724                          ${doc.getDescription()} 
725                        <#else> 
726                          ${doc.getTitle()} 
727                        </#if> 
728                      </a> 
729 
730                      <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> 
731                        <a tabindex="0" id="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" aria-controls="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" class="czytaj Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
732                          <i class="icon icon-info"></i> 
733                          ${translations['dziennikZmianPliku'][locale]} 
734                        </a> 
735                        <div id="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" aria-labelledby="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" class="archiwum" hidden> 
736                          <#assign docVersions = doc.getFileVersions(0)> 
737                          <ul> 
738                            <#list docVersions as docVersion> 
739                              <li><a href="${fileUrl}?version=${docVersion.getVersion()}">${translations['wersja'][locale]}: ${docVersion.version}</a>, ${translations['dataPublikacji'][locale]}: ${dateUtil.getDate(docVersion.getStatusDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)} 
740                                ${docVersion.getStatusByUserName()} 
741                              </li> 
742                            </#list> 
743                          </ul> 
744                        </div> 
745                      </#if> 
746                    </div> <#-- end of class="file"--> 
747                  </#list><#-- of foreach--> 
748                </#if><#-- of checking files.size--> 
749 
750              </div> <#-- end of article__section--> 
751            </div> <#-- end of Accordion--> 
752 
753          <#else> 
754            <p>${translations['zawartoscTegoFolderuNiedostepna'][locale]}</p> 
755          </#if> 
756        </#if><#-- end of checkin folderId if empty--> 
757 
758        </div> <#-- end of article__content--> 
759 
760        <#if publishBIP?has_content && publishBIP == 'true'> 
761        <#-- -----------------------------------------------------------------> 
762        <#-- -------- assets from the current journalArticle--> 
763        <#-- ------------------------------------------------------------------> 
764          <#assign 
765          assetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") 
766          assetTagService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetTagLocalService") 
767          articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
768          article = journalArticleService.getArticle(groupId, articleId) 
769          model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" 
770          artPrimKey = article.getResourcePrimKey() 
771          asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey) 
772          assetViewCount = asset.getViewCount() 
773          assetClassPK = getterUtil.getLong(asset.getClassPK()) 
774          categories = assetCategoryService.getCategories(model, assetClassPK) 
775          tags = assetTagService.getTags(model, assetClassPK) 
776          /> 
777 
778          <div class="dziennikZmian" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
779            <a id="accordion-header-history" aria-controls="accordion-panel-history" tabindex="0" class="Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
780              <i class="icon icon-info"></i> 
781              ${translations['dziennikZmianDokumentu'][locale]}</a> 
782 
783            <div id="accordion-panel-history" aria-labelledby="accordion-header-history" style="display: none;"> 
784 
785              <#-- LINKOWANIE DO POPRZEDNIEJ WERSJI--> 
786              <#assign articleVersions = journalArticleService.getArticles(groupId, articleId)> 
787              <#list articleVersions as articleVersion> 
788                <#if articleVersion.getStatus() != 2> 
789                  <#assign version = articleVersion.getVersion()> 
790                  <#assign dataMod = dateUtil.getDate(articleVersion.getModifiedDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)> 
791                  <#assign userMod = articleVersion.getUserName()> 
792                  <p> 
793                    <#if currentVer?number != version?number> 
794                      <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdzDo=${checkVer(version)}">${translations['pokazWersje'][locale]} ${checkVer(version)}</a> 
795                    <#else> 
796                      ${translations['przegladaszWersje'][locale]} <b>${checkVer(version)}</b> 
797                    </#if> 
798                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>${translations['dataOpublikowania'][locale]}:<#else> ${translations['dataAktualizacji'][locale]}:</#if></span> 
799                    ${dataMod} 
800                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>${translations['dokumentOpublikowanyPrzez'][locale]}:<#else> ${translations['zaktualizowal'][locale]}:</#if></span> 
801                    ${userMod} 
802                  </p> 
803                </#if> 
804              </#list> <#-- of foreach--> 
805              <p><span>${translations['iloscWyswietlen'][locale]}:</span> <span>${assetViewCount}</span></p> 
806            </div> 
807          </div> 
808        </#if> <#-- end of checking publishBIP==true--> 
809      </#if> <#--koniec sprawdzenia, czy error--> 
810    </article> 
811  </section> 
812<#else> 
813  <p>Wybrany szablon nie jest przeznaczony dla tej witryny!</p> 
814</#if> 
815 
816 
817<#if publishBIP?has_content && publishBIP == 'true'> 
818  <script type="text/javascript"> 
819    /* 
820      *  This content is licensed according to the W3C Software License at 
821      *  https://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/copyright-software-and-document 
822
823      *  Simple accordion pattern example 
824      */ 
825    'use strict'; 
826 
827    Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.dziennikZmian')).forEach(function (accordion) { 
828 
829      // Allow for multiple accordion sections to be expanded at the same time 
830      var allowMultiple = accordion.hasAttribute('data-allow-multiple'); 
831      // Allow for each toggle to both open and close individually 
832      var allowToggle = (allowMultiple) ? allowMultiple : accordion.hasAttribute('data-allow-toggle'); 
833 
834      // Create the array of toggle elements for the accordion group 
835      var triggers = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-trigger')); 
836      var panels = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-panel')); 
837 
838      accordion.addEventListener('keypress', accord, false); 
839      accordion.addEventListener('click', accord, false); 
840 
841      function accord(event) { 
842        var target = event.target; 
843        if (target.classList.contains('Accordion-trigger')) { 
844          // Check if the current toggle is expanded. 
845          var isExpanded = target.getAttribute('aria-expanded') == 'true'; 
846          var active = accordion.querySelector('[aria-expanded="true"]'); 
847 
848          // without allowMultiple, close the open accordion 
849          if (!allowMultiple && active && active !== target) { 
850            // Set the expanded state on the triggering element 
851            active.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
852            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
853            document.getElementById(active.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
854 
855            // When toggling is not allowed, clean up disabled state 
856            if (!allowToggle) { 
857              active.removeAttribute('aria-disabled'); 
858
859
860 
861          if (!isExpanded) { 
862            // Set the expanded state on the triggering element 
863            target.setAttribute('aria-expanded', 'true'); 
864            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
865            // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).removeAttribute('hidden'); 
866            jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
867 
868            if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
869              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['ukryjDziennikZmianPliku'][locale]}'; 
870            } else { 
871              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['ukryjDziennikZmianDokumentu'][locale]}'; 
872
873            // If toggling is not allowed, set disabled state on trigger 
874            if (!allowToggle) { 
875              target.setAttribute('aria-disabled', 'true'); 
876
877
878          else if (allowToggle && isExpanded) { 
879            // Set the expanded state on the triggering element 
880            target.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
881            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
882            // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
883            jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
884            if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
885              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['dziennikZmianPliku'][locale]}'; 
886            } else { 
887              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['dziennikZmianDokumentu'][locale]}'; 
888
889
890          event.preventDefault(); 
891
892
893    }); 
894  </script> 
895</#if>