Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='description']/dynamic-content") is undefined on line 131, column 19 in 10112#37001#138456102.
1<#assign 
2sciezkaObrazkow = '' 
3scopeGroupId = '' 
4timeZone = '' 
5/> 
6 
7<#if request?? && request?has_content > 
8  <#assign 
9  timeZone = timeZoneUtil.getTimeZone(request['theme-display']['time-zone']) 
10  sciezkaObrazkow = request['theme-display']["path-theme-images"] 
11  scopeGroupId = request['theme-display']['scope-group-id'] 
12  /> 
13</#if> 
14 
15<#assign currentRenderUrl = ''> 
16<#if request['render-url']??> 
17  <#assign currentRenderUrl = request['render-url'] /> 
18</#if> 
19 
20<#assign plid = ''> 
21<#if request['portlet-namespace']??> 
22  <#assign plid = "#p_p_id"+ request['portlet-namespace'] > 
23</#if> 
24 
25<#assign url = ''> 
26<#assign reqFriendlyUrl = ''> 
27<#if request['attributes']??> 
28 
29  <#assign url = request['attributes']['CURRENT_COMPLETE_URL'] /> 
30 
31  <#if request['attributes']['FRIENDLY_URL']??> 
32    <#assign 
33    reqFriendlyUrl = request['attributes']['CURRENT_URL'] 
34    reqFriendlyUrl = reqFriendlyUrl?replace('\\?.*', '', 'r') 
35    /> 
36 
37  </#if> 
38</#if> 
39 
40<#function checkVer ver> 
41  <#if ver?string?contains(".")> 
42    <#return ver> 
43  <#else> 
44    <#return ver + ".0"> 
45  </#if> 
46</#function> 
47 
48<#assign groupsTemplatePermission = ["17996", "137073416", "138253629", "138244338", "138271490", "138272021", "138272210", 
49"138272712", "137427482", "1378124", "139327903", "139329102", "139334879", "139333849", "139366427", "139366543", "139366729", 
50"139615400", "139828746", "142111321", "74942167", "18091666", "1384597", "143384508", "143573699", "143650541", "143650933", 
51"143651291", "143626193", "143651626", "143698486", "143759816", "143762750", "143763175", "143763548", "143811035", 
52"144025960", "144029710", "144210552", "144268390", "142594442", "144566016", "144567168", "144613420", "144613810", 
53"144614151", "1066429", "41633", "145020268", "145456295", "145506072", "145508621", "145509076", "145509606", 
54"145510025", "144624357", "146339985", "102715934", "146816175", "147685118", "1025534", "150122405", "15103613", 
55"15033991", "153187633", "136494528", "12980385"]> 
56 
57<#--Portal,Senat, nauka-komisja, rozwoj-komisja, remonty-komisja, statut-komisja, rw-historycznego, rw-polonistyki, finanse-komisja, przetargi 
58rw-filologicznego-139327903,rw-filozoficznego-139329102,rw-biologii-139334879,rw-wpia-139333849,rw-chemii-139366427,rw-wsmip-139366543,rw-fais-139366729 
59 Stała Senacka Komisja ds. Nauczania - 139615400, Rady WZKiS (ID: 139828746), 142111321-https://www.uj.edu.pl/web/rada-uczelni, 74942167-zespół radców prawnych 
60 18091666 - Instytut Kultury, 1384597 - BIP, 143384508 - RD Językoznawstwo, 
61 143650541 - RD Matematyka, 143650933 - RD Informatyka, 143651291 - RW Matinf 
62143626193 - RD Nauki Biologiczne, 143651626 - RD Nauki o Polityce i Adm., 143698486 - RD Psychologia, 143759816 - RD Nauki o Kulturze i Religii 
63143762750 - RD Filozofia, 143763175 - RD Socjologiczne, 143763548 - RD Pedagogika, 
64143811035 - RD Literaturoznawstwo, 144025960 - RD Nauki o Ziemi, 144029710 - RD Geografia społ-ekon., 144210552 - RD Historia, 144268390 - RD Nauki Prawne 
65142594442 - Szkoła dr nauk ścisłych i rpzyrodniczych, 144566016 - RD Nauki Fizyczne, 144567168 - RD Astronomia 
66144613420 - RD Ekonomia i Finanse, 144613810 - RD Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, 144614151 - RD Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
671066429 - Kwestura, 41633 - Wydział MatInf, 145020268 - POB Heritage 
68POB BioS - 145456295,POB FutureSoc - 145506072,POB Anthropocene - 145508621,POB qLife - 145509076,POB SciMat - 145509606,POB DigiWorld - 145510025 
69id.uj.edu.pl - 144624357, rd-archeologia-nauka - 146339985, cawp.uj.edu.pl - 102715934, RD Nauki o sztuce - 146816175, RD IT - 147685118 
701025534 - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, 150122405 - Usosownia, 15103613 - JCJ, 15033991 - Socjologia, 
71153187633 - Kolegium Rektorsko-Dziekańskie, 136494528 - Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania, 12980385 - Instytut Informatyki --> 
72 
73<#-----------Predefined variables-----------> 
74<#assign 
75longCompanyId = getterUtil.getLong(companyId) 
76longGroupId = getterUtil.getLong(groupId) 
77longUserId = permissionChecker.getUserId() 
78/> 
79 
80<#-----------Services-----------> 
81<#assign 
82folderService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFolderLocalService") 
83fileService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") 
84dlAppService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLAppLocalService") 
85journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") 
86assetEntryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") 
87groupService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService") 
88userService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.UserLocalService") 
89userRoleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.RoleLocalService") 
90teamService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.TeamLocalService") 
91/> 
92 
93<#---------Article variables---------> 
94<#assign 
95articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
96najnowszaWersja = .vars['reserved-article-version'].data 
97/> 
98 
99<#----------Checking version----------> 
100<#assign 
101newsestVer = .vars['reserved-article-version'].data 
102currentVer = newsestVer 
103przejdzDo = httpUtil.getParameter(url, 'przejdzDo', false) 
104/> 
105 
106<#if przejdzDo?has_content> 
107  <#assign currentVer = przejdzDo> 
108</#if> 
109<#if sciezkaObrazkow?has_content || sciezkaObrazkow?matches(".*/uj-lift-theme/images.*") && groupsTemplatePermission?seq_contains(scopeGroupId)> 
110 
111  <#if newsestVer != currentVer> 
112    <p class="archival"> 
113      <b>Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.</b> 
114      <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdz-do=${newsestVer}">Przejdź do najnowszej wersji - ${newsestVer}</a><br/><br/> 
115    </p> 
116  </#if> 
117 
118  <#assign 
119  aktualna = journalArticleService.getArticle(longGroupId, articleId, getterUtil.getDouble(currentVer)) 
120  content = aktualna.getContentByLocale(locale.toString()) 
121  v = content?replace('<br>', '<br/>', 'r') 
122  document = saxReaderUtil.read(content) 
123  root = document.getRootElement() 
124 
125  artPrimKey = aktualna.getResourcePrimKey() 
126  model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" 
127  asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey) 
128 
129  titleAsParent = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']") 
130  title = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']/dynamic-content").text 
131  description = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='description']/dynamic-content").text 
132  content = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='content']/dynamic-content").text 
133  folderId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='folderId']/dynamic-content").text 
134  sortField = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortField']/dynamic-content").text 
135  sortOrder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortOrder']/dynamic-content").text 
136  showSubfolders = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='showSubfolders']/dynamic-content").text 
137  emptyFiles = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptyFiles']/dynamic-content").text 
138  emptySubfolder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptySubfolder']/dynamic-content").text 
139  permission = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='permission']/dynamic-content").text 
140  teamId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='teamId']/dynamic-content").text 
141  publishBIP = "" 
142  /> 
143  <#if root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content")?? > 
144    <#assign publishBIP = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content").text> 
145  </#if> 
146 
147  <#assign langDownloadFiles = htmlUtil.escape(languageUtil.get(locale, "uj-lift-theme.download-files"))> 
148 
149  <style> 
150 
151    ${plid} div.folder-open{ 
152      font-size: 1rem; 
153      background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder.png') no-repeat left center; 
154      padding: .5rem 0 0.5rem 1.5rem; 
155      display: inline-block; 
156
157    ${plid} a.folder{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder_full_document.png') no-repeat left center;} 
158 
159    ${plid} p {color: #333;} 
160    #high-contrast ${plid} p{color: #fff;} 
161 
162    ${plid} ul li{color: #333;} 
163 
164    ${plid} .back{	font-size: 1rem; display: inline-block; 	margin-right: .5rem;} 
165 
166    ${plid} a:link{text-decoration:none; color: #00519E;} 
167    #high-contrast ${plid} a:link{color: #ffe800;} 
168 
169    ${plid} a:visited{text-decoration:none; color: #005ca7 !important;} 
170 
171    ${plid} a.download { 
172          color: #292727; 
173          display: inline-block; 
174        <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> width: 75%; <#else> width: 100%; </#if> 
175          padding: .25rem 0 0.25rem 1.5rem; 
176
177 
178    .view-lt720 ${plid} a.download { 
179      display: block; width: 100%; 
180
181 
182    ${plid} a:hover.download {color: #00519E; padding: .25rem 0 0.25rem 1.75rem;} 
183    #high-contrast ${plid} a.download{color: #fff !important;} 
184    #high-contrast ${plid} a:hover.download{color: #FFE800 !important;} 
185 
186    ${plid} a.cdr { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/cdr.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
187    ${plid} a.eps { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/eps.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
188    ${plid} a.pdf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/pdf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
189    ${plid} a.rtf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/rtf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
190    ${plid} a.zewnetrzny_link { background: url('//www.uj.edu.pl/image/image_gallery?uuid=2202e51b-8a20-4edf-b3f5-dd1fd92c116f&groupId=37001&t=1297849855367') no-repeat left top 0.5rem;} 
191    ${plid} a.ai { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ai.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
192    ${plid} a.doc,${plid} a.docx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/doc.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
193    ${plid} a.jpg { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/jpg.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
194    ${plid} a.pptx, ${plid} a.ppt{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ppt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
195    ${plid} a.xls,${plid} a.xlsx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xls.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
196    ${plid} a.zip { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/zip.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
197    ${plid} a.swf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/swf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
198    ${plid} a.txt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/txt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
199    ${plid} a.csv { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/csv.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
200    ${plid} a.gif { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/gif.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
201    ${plid} a.odt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/odt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
202    ${plid} a.xml { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xml.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
203    ${plid} a.tiff { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/tiff.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
204    ${plid} a.png { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/png.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
205    ${plid} a.css { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/css.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
206    ${plid} a.js { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/js.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
207 
208    ${plid} .stopka { color: #bbb; font-size: .85rem; display: none;} 
209    ${plid} .stopka a:link { color: #bbb; font-size: .85rem; text-decoration-line: underline;} 
210    #hign-contrast ${plid} .stopka a:link { color: #FFE800;} 
211    ${plid} .stopka a:hover {color: #aaa} 
212    ${plid} .permission-error{color: #dd0000;} 
213    ${plid} .permission-info{margin-top: 1em;} 
214 
215    ${plid} .komunikat{color: #aaa;} 
216    ${plid} .komunikat a:link{color: #8cb1d4;} 
217 
218    ${plid} .file { 
219          margin: .25rem 0; 
220
221    #high-contrast ${plid} .file{background: #030303;} 
222 
223    ${plid} .czytaj{ 
224          cursor: pointer; 
225          text-decoration: none; 
226          float: right; 
227          padding: .25rem .5rem; 
228
229 
230    .view-lt720 ${plid} .czytaj{ 
231      float: none; 
232      padding: 1rem; 
233
234 
235    ${plid} .archiwum{ 
236          border: 1px dashed #eee; 
237          padding: 0.125rem; 
238          font-size: 0.725rem; 
239
240 
241    ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #f9f9f9;} 
242    #high-contrast ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #090909;} 
243 
244    ${plid} .czytaj:hover{color: #000; text-decoration: none;} 
245    #high-contrast ${plid} .czytaj:hover{color: #fff;} 
246 
247    ${plid} #accordion-panel-history{background: #f0f0f0;} 
248    #high-contrast ${plid} #accordion-panel-history{background: #101010;} 
249 
250    ${plid} #accordion-header-history, ${plid} #accordion-panel-history{display: block; 
251          font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
252          font-size: .85rem; 
253          padding: 15px 45px 15px 30px; 
254          position: relative; 
255          text-decoration: none; 
256          height: auto; 
257          border-bottom: 1px #e0e0e0 solid; 
258
259 
260    ${plid} #accordion-header-history:before { 
261          font-family: 'icomoon'; 
262          speak: none; 
263          font-style: normal; 
264          font-weight: normal; 
265          font-variant: normal; 
266          text-transform: none; 
267          line-height: 1; 
268          vertical-align: middle; 
269          -webkit-font-smoothing: antialiased; 
270          content: "\e60d"; 
271          width: auto; 
272          position: absolute; 
273          top: 15px; 
274          bottom: 0; 
275          right: 30px; 
276          color: #aaaaaa; 
277          font-size: 1.25rem; 
278
279    #high-contrast #accordion-header-history:before {color: #eee;} 
280 
281    ${plid} #accordion-header-history.open:before{ 
282          content: "\e60e"; 
283        //color: #005ca7; 
284
285    ${plid} .works-activities{ 
286          background: #f8f8f8; 
287          padding: 0 1rem 1rem 1rem; 
288          margin: 2rem 0 .5rem 0; 
289          border: 1px dashed #ddd; 
290
291 
292    ${plid} .description{ 
293          color: #999; 
294
295 
296    .archival {font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
297      color:#e80000;} 
298    #high-contrast .archival{color: #fff;} 
299 
300    ${plid} .description{color: #999;} 
301    #high-contrast ${plid} .description{color: #fff;} 
302    #high-contrast ${plid} .file a{color: #FFE800;} 
303    #high-contrast ${plid} .file a:visited {color: #FFE800 !important;} 
304    #high-contrast ${plid} .download{color: #FFE800 !important;} 
305    #high-contrast ${plid} a.download{color: #FFE800 !important;} 
306    #high-contrast ${plid} a.archival-link{color: #FFE800 !important;} 
307    #high-contrast ${plid} a:visited.archival-link {color: #FFE800 !important;} 
308    #high-contrast ${plid} .archiwum li {color: #fff ;} 
309    #high-contrast ${plid} li {color: #fff ;} 
310  </style> 
311 
312<#-- TRANSLATION --> 
313  <#assign translations = { 
314  'znajdujeszSieWKatalogu':{ 
315  'pl_PL':'Znajdujesz się w katalogu', 
316  'en_GB':'You are in the directory' 
317  }, 
318  'brakPlikowWKatalogu':{ 
319  'pl_PL':'Brak plików w bieżącym katalogu', 
320  'en_GB':'No files in the current directory' 
321  }, 
322  'znajdujeszSieWKataloguGlownym':{ 
323  'pl_PL':'Znajdujesz się w katalogu głównym', 
324  'en_GB':'You are in the root directory' 
325  }, 
326  'powrot':{ 
327  'pl_PL':'Powrót', 
328  'en_GB':'Return' 
329  }, 
330  'zawartoscTegoFolderuNiedostepna':{ 
331  'pl_PL':'Zawartość tego folderu jest niedostępna', 
332  'en_GB':'The content of this folder is unavailable' 
333  }, 
334  'trescDostepnaDlaZalogowanych':{ 
335  'pl_PL':'Treść dostępna po zalogowaniu', 
336  'en_GB':'The content is available to logged in users' 
337  }, 
338  'trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy':{ 
339  'pl_PL':'Treść dostępna dla określonej grupy osób po zalogowaniu', 
340  'en_GB':'The content is available to specific logged in users' 
341  }, 
342  'niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien':{ 
343  'pl_PL':'Nie posiadają Państwo odpowiednich uprawnień do przeglądania tej treści', 
344  'en_GB':'You do not have authorisation to view this content' 
345  }, 
346  'zawartoscDostepnaDla':{ 
347  'pl_PL':'Zawartość dostępna tylko dla', 
348  'en_GB':'Content available only' 
349  }, 
350  'zespolu':{ 
351  'pl_PL':'zespołu', 
352  'en_GB':'to the team' 
353  }, 
354  'uzytkownikowWitryny':{ 
355  'pl_PL':'użytkowników witryny', 
356  'en_GB':'to the website users' 
357  }, 
358  'pracownikowUj':{ 
359  'pl_PL':'pracowników UJ', 
360  'en_GB':'to Jagiellonian University employees' 
361  }, 
362  'iLub':{ 
363  'pl_PL':'i/lub', 
364  'en_GB':'and/or' 
365  }, 
366  'doktorantow':{ 
367  'pl_PL':'doktorantów UJ', 
368  'en_GB':'PhD students' 
369  }, 
370  'nieskonfigurowanyIdentyfikatorKatalogu':{ 
371  'pl_PL':'Nieskonfigurowany identyfikator katalogu', 
372  'en_GB':'Unconfigured directory identifier' 
373  }, 
374  'listaPlikowKatalogow':{ 
375  'pl_PL':'Lista plików i katalogów', 
376  'en_GB':'List of files and directories' 
377  }, 
378  'poZakonczeniuPrzegladaniaPlikówNalezySieWylogowac':{ 
379  'pl_PL':'Po zakończeniu przeglądania plików należy się wylogować', 
380  'en_GB':'Log out after you have finished viewing the files' 
381  }, 
382  'zalogowac':{ 
383  'pl_PL':'zalogować', 
384  'en_GB':'log-in' 
385  }, 
386  'dziennikZmianPliku':{ 
387  'pl_PL':'Dziennik zmian pliku', 
388  'en_GB':'File revision log' 
389  }, 
390  'dziennikZmianDokumentu':{ 
391  'pl_PL':'Dziennik zmian dokumentu', 
392  'en_GB':'Document revision log' 
393  }, 
394  'ukryjDziennikZmianPliku':{ 
395  'pl_PL':'Ukryj dziennik zmian pliku', 
396  'en_GB':'Hide the file revision log' 
397  }, 
398  'ukryjDziennikZmianDokumentu':{ 
399  'pl_PL':'Ukryj dziennik zmian dokumentu', 
400  'en_GB':'Hide the document revision log' 
401  }, 
402  'dataPublikacji':{ 
403  'pl_PL':'Data publikacji', 
404  'en_GB':'Date of publication' 
405  }, 
406  'wersja':{ 
407  'pl_PL':'wersja', 
408  'en_GB':'version' 
409  }, 
410  'pokazWersje':{ 
411  'pl_PL':'Pokaż wersję', 
412  'en_GB':'Show version' 
413  }, 
414  'przegladaszWersje':{ 
415  'pl_PL':'Przeglądasz wersję', 
416  'en_GB':'You are viewing the version' 
417  }, 
418  'dataAktualizacji':{ 
419  'pl_PL':'Data aktualizacji', 
420  'en_GB':'Actualisation date' 
421  }, 
422  'zaktualizowal':{ 
423  'pl_PL':'Zaktualizował', 
424  'en_GB':'Updated' 
425  }, 
426  'dataOpublikowania':{ 
427  'pl_PL':'Data opublikowania', 
428  'en_GB':'Date of publication' 
429  }, 
430  'dokumentOpublikowanyPrzez':{ 
431  'pl_PL':'Dokument opublikowany przez', 
432  'en_GB':'Document published by' 
433  }, 
434  'iloscWyswietlen':{ 
435  'pl_PL':'Ilość wyświetleń', 
436  'en_GB':'Number of views' 
437
438
439  /> 
440 
441  <#if locale!='pl_PL'> 
442    <#assign locale = 'en_GB'/> 
443  </#if> 
444 
445<#-- UPRAWNIENIA--> 
446  <#assign 
447  grupa = groupService.getGroup(longGroupId) 
448  error = true 
449  friendlyUrl = htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl) 
450  adresLogowania = "/c/portal/login?Fp_l_id=10181&redirect=" + friendlyUrl 
451  rolaPracownik = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Pracownik").getRoleId() 
452  sprPracownika = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaPracownik) 
453  rolaDoktorant = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Doktorant").getRoleId() 
454  sprDoktoranta = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaDoktorant) 
455  /> 
456 
457  <#if permission == "zalogowani członkowie witryny"> 
458    <#if longUserId lt 100000> 
459      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
460        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
461      </p> 
462 
463    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role i udział w organizacji/społecznosci danej strony--> 
464    <#-- checking teamId (the most restrictive)--> 
465      <#if longTeamId?has_content && teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId))??> 
466        <#assign teamName = teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId)).getName()> 
467        <#if teamService.hasUserTeam(longUserId, longTeamId)> 
468          <#assign error = false> 
469        <#else> 
470          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
471            <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
472            <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} ${translations['zespolu'][locale]}<#if teamName?has_content>: <b>${teamName}</b></#if>. 
473          </p> 
474        </#if> 
475      <#else> 
476        <#if userService.hasGroupUser(getterUtil.getLong(groupId), longUserId)> 
477          <#assign error = false> 
478        <#else> 
479          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
480            <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
481            <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} ${translations['uzytkownikowWitryny'][locale]}: <b>${grupa.getDescriptiveName()}</b>. 
482          </p> 
483        </#if> 
484      </#if> <#-- of checking teamId--> 
485    </#if> 
486 
487  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy UJ"> 
488    <#if longUserId lt 100000> 
489      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
490        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
491      </p> 
492    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
493      <#if sprPracownika == true> 
494        <#assign error = false> 
495      <#else> 
496        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
497          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
498          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['pracownikowUj'][locale]}</b>. 
499        </p> 
500      </#if> 
501    </#if> 
502  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy i doktoranci UJ"> 
503    <#if longUserId lt 100000> 
504      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
505        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
506      </p> 
507    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
508      <#if sprPracownika == true || sprDoktoranta == true> 
509        <#assign error = false> 
510      <#else> 
511        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
512          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
513          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['pracownikowUj'][locale]} ${translations['iLub'][locale]} doktorantów UJ</b>. 
514        </p> 
515      </#if> 
516    </#if> 
517  <#elseif permission == "zalogowani doktoranci UJ"> 
518    <#if longUserId lt 100000> 
519      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
520        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
521      </p> 
522    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
523      <#if sprDoktoranta == true> 
524        <#assign error = false> 
525      <#else> 
526        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
527          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
528          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['doktorantow'][locale]}</b>. 
529        </p> 
530      </#if> 
531    </#if> 
532  <#elseif permission == "wszyscy zalogowani"> 
533    <#if longUserId lt 100000> 
534      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
535        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaZalogowanych'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
536      </p> 
537    <#else> 
538      <#assign error = false> 
539    </#if> 
540  <#elseif permission == "niezalogowani"> 
541    <#assign error = false> 
542  </#if> <#-- end of checking permission--> 
543  <#assign 
544  currentFolderId = "" 
545  currentFolderId = httpUtil.getParameter(url, 'folderId', false) 
546  /> 
547<#-- check whether parent folder in current language is correct - if not set parentFolder --> 
548  <#if !currentFolderId?has_content> 
549    <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
550      <#assign currentFolderId = folderId> 
551    <#else> 
552      <p class="alert">Nieskonfigurowany identyfikator katalogu.</p> 
553      <#assign currentFolderId = ""> 
554    </#if> 
555  <#else> 
556 
557    <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
558      <#assign 
559      longParentFolderId = getterUtil.getLong(folderId) 
560      parentSubfolders = folderService.getFolders(longGroupId, longParentFolderId) 
561      redirectOnParentFolder = true 
562      /> 
563 
564      <#if folderId!=currentFolderId > 
565 
566        <#list parentSubfolders as sf> 
567          <#if sf.folderId?string == currentFolderId> 
568            <#assign redirectOnParentFolder = false /> 
569          </#if> 
570        </#list> 
571 
572        <#assign 
573        parentUrl = httpUtil.setParameter(url, 'folderId', longParentFolderId) 
574        /> 
575        <script> 
576          let friendlyUrl = "${reqFriendlyUrl}"; 
577 
578          <#if !redirectOnParentFolder > 
579          console.log('Not Redirect! -- ${parentUrl}'); 
580          <#else> 
581          console.log('Redirect! -- ${parentUrl}'); 
582          window.location.replace(friendlyUrl); 
583          </#if> 
584 
585        </script> 
586      </#if> 
587 
588    <#else> 
589      <p class="alert">Nieskonfigurowany identyfikator katalogu.</p> 
590    </#if> 
591  </#if> 
592 
593  <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
594    <#assign 
595    longCurrentFolderId = getterUtil.getLong(currentFolderId) 
596    folders = folderService.getFolders(longGroupId, longCurrentFolderId) 
597    folder = "" 
598    /> 
599 
600    <#if folderService.getFolder(longCurrentFolderId)??> 
601      <#assign folder = folderService.getFolder(longCurrentFolderId)> 
602    </#if> 
603 
604    <#assign parentUrl = httpUtil.setParameter(url, 'folderId', folderId)> 
605  <#-- sorting by createDate, modifiedDate, title, description --> 
606 
607    <#if !sortField?has_content> 
608      <#assign sortField = "title"> 
609    </#if> 
610    <#if !sortOrder?has_content> 
611      <#assign sortOrder = "asc"> 
612    </#if> 
613    <#if sortOrder == "asc"> 
614      <#assign isAscending = true> 
615    <#else> 
616      <#assign isAscending = false> 
617    </#if> 
618 
619    <#assign 
620    OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"] 
621    filesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("DLFileEntry", [sortField, isAscending]) 
622    files = fileService.getFileEntries(longGroupId, longCurrentFolderId, 0, 0, 300, filesOrderBy) 
623    /> 
624  </#if>  <#-- end of checkin folderId if empty --> 
625 
626  <section class="main-content" id="main-content" tabindex="-1"> 
627    <article class="article"> 
628      <#if error == false> 
629      <#--treść właściwa--> 
630        <div class="page-sub-heading"> 
631          <h2 class="page-sub-heading__title"> 
632            <#if title?has_content && title?length gt 0> 
633              ${title} 
634            <#else> 
635              ${translations['listaPlikowKatalogow'][locale]} 
636            </#if> 
637          </h2> 
638        </div> 
639 
640      <#-- wyekstrahować dane o portletach z bieżacej strony!!!!--> 
641        <#assign 
642        layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService") 
643        currentPlid = getterUtil.getLong(request['theme-display']['plid']) 
644        currentLayout = layoutService.getLayout(currentPlid) 
645        currentPortletId = request['attributes']['PORTLET_ID'] 
646        currentLayoutType = currentLayout.getLayoutType() 
647        portletsInRightColumn = currentLayoutType.getAllPortlets("column-3") 
648        /> 
649        <#if portletsInRightColumn?has_content && portletsInRightColumn?size gt 0 && portletsInRightColumn[0].getPortletId() == currentPortletId> 
650          <#if permission != "niezalogowani"> 
651            <p class="komunikat"> 
652              <a href="/c/portal/logout?p_l_id=10181&redirect=${htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl)}">${translations['poZakonczeniuPrzegladaniaPlikówNalezySieWylogowac'][locale]} <i class="icon icon-exit"></i></a> 
653            </p> 
654          </#if> 
655        </#if> 
656 
657 
658        <div class="article__content"> 
659 
660          <#if description?has_content> 
661            <p class="article__description"> 
662              ${description} 
663            </p> 
664          </#if> 
665          <#if content?has_content> 
666            <p> 
667              ${content} 
668            </p> 
669          </#if> 
670          <#-- checking parentFolderId--> 
671          <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
672            <#if longCurrentFolderId == getterUtil.getLong(folderId) || getterUtil.getLong(folderId) == folder.getParentFolderId()> 
673 
674              <#if showSubfolders?has_content && showSubfolders == "tak"> 
675                <#if currentFolderId != folderId> 
676                  <a href="${parentUrl}" class="back"> 
677                    <i class="icon icon-undo2"></i> 
678                    ${translations['powrot'][locale]} 
679                  </a> 
680                </#if> 
681                <div class="folder-open"> 
682                  <#if folder?has_content && folder.getName()?has_content> 
683                    ${translations['znajdujeszSieWKatalogu'][locale]} <b>${folder.getName()}</b> 
684                  <#else> 
685                    ${translations['znajdujeszSieWKataloguGlownym'][locale]} 
686                  </#if> 
687                </div> 
688 
689              <#-- FOLDERS--> 
690                <#if folders?size == 0> 
691                  <#if emptySubfolder?has_content && emptySubfolder?length gt 0> 
692                    <div class="info-podfolder"> 
693                      ${emptySubfolder} 
694                    </div> 
695                  </#if> 
696                <#else> 
697                  <div> 
698                    <#list folders as f> 
699                      <#assign folderId = f.getFolderId()> 
700                      <#assign urlToFolder = httpUtil.setParameter(url, "folderId", folderId)> 
701 
702                      <a href="${urlToFolder}" class="folder download"> 
703                        ${f.getName()} 
704                      </a> 
705                    </#list> 
706                  </div> 
707                </#if> 
708              </#if><#-- end of checking showSubfolders--> 
709 
710              <div id="accordionGroup" class="dziennikZmian" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
711                <div class="article__section"> 
712 
713                  <#if files?size == 0> 
714                    <#if emptyFiles?has_content && emptyFiles?length gt 0> 
715                      <br/> 
716                      ${emptyFiles} 
717                    </#if> 
718                    <br/> 
719                  <#else> 
720                    <#list files as doc> 
721                      <#assign uet = httpUtil.encodeURL(htmlUtil.unescape(doc.getTitle()))> 
722                      <#assign fileExt = doc.getExtension()> 
723                      <#assign fileUrl = "/documents/" + longGroupId + "/" + currentFolderId + "/" + uet> 
724                      <div class="file"> 
725                        <a type="button" href="${fileUrl}" class="download <#if fileExt?has_content && fileExt?length gt 0> ${fileExt} </#if> "> 
726                          <#if doc.description?length gt 0> 
727                            ${doc.getDescription()} 
728                          <#else> 
729                            ${doc.getTitle()} 
730                          </#if> 
731                        </a> 
732 
733                        <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> 
734                          <a tabindex="0" id="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" aria-controls="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" class="czytaj Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
735                            <i class="icon icon-info"></i> 
736                            ${translations['dziennikZmianPliku'][locale]} 
737                          </a> 
738                          <div id="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" aria-labelledby="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" class="archiwum" hidden> 
739                            <#assign docVersions = doc.getFileVersions(0)> 
740                            <ul> 
741                              <#list docVersions as docVersion> 
742                                <li><a href="${fileUrl}?version=${docVersion.getVersion()}">${translations['wersja'][locale]}: ${docVersion.version}</a>, ${translations['dataPublikacji'][locale]}: ${dateUtil.getDate(docVersion.getStatusDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)} 
743                                  ${docVersion.getStatusByUserName()} 
744                                </li> 
745                              </#list> 
746                            </ul> 
747                          </div> 
748                        </#if> 
749                      </div> <#-- end of class="file"--> 
750                    </#list><#-- of foreach--> 
751                  </#if><#-- of checking files.size--> 
752 
753                </div> <#-- end of article__section--> 
754              </div> <#-- end of Accordion--> 
755 
756            <#else> 
757              <p>${translations['zawartoscTegoFolderuNiedostepna'][locale]}</p> 
758            </#if> 
759          </#if><#-- end of checkin folderId if empty--> 
760 
761        </div> <#-- end of article__content--> 
762 
763        <#if publishBIP?has_content && publishBIP == 'true'> 
764        <#-- -----------------------------------------------------------------> 
765        <#-- -------- assets from the current journalArticle--> 
766        <#-- ------------------------------------------------------------------> 
767          <#assign 
768          assetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") 
769          assetTagService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetTagLocalService") 
770          articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
771          article = journalArticleService.getArticle(groupId, articleId) 
772          model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" 
773          artPrimKey = article.getResourcePrimKey() 
774          asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey) 
775          assetViewCount = asset.getViewCount() 
776          assetClassPK = getterUtil.getLong(asset.getClassPK()) 
777          categories = assetCategoryService.getCategories(model, assetClassPK) 
778          tags = assetTagService.getTags(model, assetClassPK) 
779          /> 
780 
781          <div class="dziennikZmian" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
782            <a id="accordion-header-history" aria-controls="accordion-panel-history" tabindex="0" class="Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
783              <i class="icon icon-info"></i> 
784              ${translations['dziennikZmianDokumentu'][locale]}</a> 
785 
786            <div id="accordion-panel-history" aria-labelledby="accordion-header-history" style="display: none;"> 
787 
788              <#-- LINKOWANIE DO POPRZEDNIEJ WERSJI--> 
789              <#assign articleVersions = journalArticleService.getArticles(groupId, articleId)> 
790              <#list articleVersions as articleVersion> 
791                <#if articleVersion.getStatus() != 2> 
792                  <#assign version = articleVersion.getVersion()> 
793                  <#assign dataMod = dateUtil.getDate(articleVersion.getModifiedDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)> 
794                  <#assign userMod = articleVersion.getUserName()> 
795                  <p> 
796                    <#if currentVer?number != version?number> 
797                      <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdzDo=${checkVer(version)}">${translations['pokazWersje'][locale]} ${checkVer(version)}</a> 
798                    <#else> 
799                      ${translations['przegladaszWersje'][locale]} <b>${checkVer(version)}</b> 
800                    </#if> 
801                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>${translations['dataOpublikowania'][locale]}:<#else> ${translations['dataAktualizacji'][locale]}:</#if></span> 
802                    ${dataMod} 
803                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>${translations['dokumentOpublikowanyPrzez'][locale]}:<#else> ${translations['zaktualizowal'][locale]}:</#if></span> 
804                    ${userMod} 
805                  </p> 
806                </#if> 
807              </#list> <#-- of foreach--> 
808              <p><span>${translations['iloscWyswietlen'][locale]}:</span> <span>${assetViewCount}</span></p> 
809            </div> 
810          </div> 
811        </#if> <#-- end of checking publishBIP==true--> 
812      </#if> <#--koniec sprawdzenia, czy error--> 
813    </article> 
814  </section> 
815<#else> 
816  <p>Wybrany szablon nie jest przeznaczony dla tej witryny!</p> 
817</#if> 
818 
819 
820<#if publishBIP?has_content && publishBIP == 'true'> 
821  <script type="text/javascript"> 
822    /* 
823      *  This content is licensed according to the W3C Software License at 
824      *  https://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/copyright-software-and-document 
825
826      *  Simple accordion pattern example 
827      */ 
828    'use strict'; 
829 
830    Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.dziennikZmian')).forEach(function (accordion) { 
831 
832      // Allow for multiple accordion sections to be expanded at the same time 
833      var allowMultiple = accordion.hasAttribute('data-allow-multiple'); 
834      // Allow for each toggle to both open and close individually 
835      var allowToggle = (allowMultiple) ? allowMultiple : accordion.hasAttribute('data-allow-toggle'); 
836 
837      // Create the array of toggle elements for the accordion group 
838      var triggers = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-trigger')); 
839      var panels = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-panel')); 
840 
841      accordion.addEventListener('keypress', accord, false); 
842      accordion.addEventListener('click', accord, false); 
843 
844      function accord(event) { 
845        var target = event.target; 
846        if (target.classList.contains('Accordion-trigger')) { 
847          // Check if the current toggle is expanded. 
848          var isExpanded = target.getAttribute('aria-expanded') == 'true'; 
849          var active = accordion.querySelector('[aria-expanded="true"]'); 
850 
851          // without allowMultiple, close the open accordion 
852          if (!allowMultiple && active && active !== target) { 
853            // Set the expanded state on the triggering element 
854            active.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
855            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
856            document.getElementById(active.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
857 
858            // When toggling is not allowed, clean up disabled state 
859            if (!allowToggle) { 
860              active.removeAttribute('aria-disabled'); 
861
862
863 
864          if (!isExpanded) { 
865            // Set the expanded state on the triggering element 
866            target.setAttribute('aria-expanded', 'true'); 
867            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
868            // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).removeAttribute('hidden'); 
869            jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
870 
871            if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
872              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['ukryjDziennikZmianPliku'][locale]}'; 
873            } else { 
874              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['ukryjDziennikZmianDokumentu'][locale]}'; 
875
876            // If toggling is not allowed, set disabled state on trigger 
877            if (!allowToggle) { 
878              target.setAttribute('aria-disabled', 'true'); 
879
880
881          else if (allowToggle && isExpanded) { 
882            // Set the expanded state on the triggering element 
883            target.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
884            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
885            // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
886            jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
887            if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
888              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['dziennikZmianPliku'][locale]}'; 
889            } else { 
890              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['dziennikZmianDokumentu'][locale]}'; 
891
892
893          event.preventDefault(); 
894
895
896    }); 
897  </script> 
898</#if>