Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='description']/dynamic-content") is undefined on line 125, column 19 in 10112#37001#138456102.
1<#assign 
2sciezkaObrazkow = '' 
3scopeGroupId = '' 
4timeZone = '' 
5/> 
6 
7<#if request?? && request?has_content > 
8  <#assign 
9  timeZone = timeZoneUtil.getTimeZone(request['theme-display']['time-zone']) 
10  sciezkaObrazkow = request['theme-display']["path-theme-images"] 
11  scopeGroupId = request['theme-display']['scope-group-id'] 
12  /> 
13</#if> 
14 
15<#assign currentRenderUrl = ''> 
16<#if request['render-url']??> 
17  <#assign currentRenderUrl = request['render-url'] /> 
18</#if> 
19 
20<#assign plid = ''> 
21<#if request['portlet-namespace']??> 
22  <#assign plid = "#p_p_id"+ request['portlet-namespace'] > 
23</#if> 
24 
25<#assign url = ''> 
26<#assign reqFriendlyUrl = ''> 
27<#if request['attributes']??> 
28  <#assign url = request['attributes']['CURRENT_COMPLETE_URL'] /> 
29  <#if request['attributes']['FRIENDLY_URL']??> 
30    <#assign reqFriendlyUrl = request['attributes']['FRIENDLY_URL'] /> 
31  </#if> 
32</#if> 
33 
34<#function checkVer ver> 
35  <#if ver?string?contains(".")> 
36    <#return ver> 
37  <#else> 
38    <#return ver + ".0"> 
39  </#if> 
40</#function> 
41 
42<#assign groupsTemplatePermission = ["17996", "137073416", "138253629", "138244338", "138271490", "138272021", "138272210", 
43"138272712", "137427482", "1378124", "139327903", "139329102", "139334879", "139333849", "139366427", "139366543", "139366729", 
44"139615400", "139828746", "142111321", "74942167", "18091666", "1384597", "143384508", "143573699", "143650541", "143650933", 
45"143651291", "143626193", "143651626", "143698486", "143759816", "143762750", "143763175", "143763548", "143811035", 
46"144025960", "144029710", "144210552", "144268390", "142594442", "144566016", "144567168", "144613420", "144613810", 
47"144614151", "1066429", "41633", "145020268", "145456295", "145506072", "145508621", "145509076", "145509606", 
48"145510025", "144624357", "146339985", "102715934", "146816175", "147685118", "1025534", "150122405", "15103613", 
49"15033991", "153187633"]> 
50 
51<#--Portal,Senat, nauka-komisja, rozwoj-komisja, remonty-komisja, statut-komisja, rw-historycznego, rw-polonistyki, finanse-komisja, przetargi 
52rw-filologicznego-139327903,rw-filozoficznego-139329102,rw-biologii-139334879,rw-wpia-139333849,rw-chemii-139366427,rw-wsmip-139366543,rw-fais-139366729 
53 Stała Senacka Komisja ds. Nauczania - 139615400, Rady WZKiS (ID: 139828746), 142111321-https://www.uj.edu.pl/web/rada-uczelni, 74942167-zespół radców prawnych 
54 18091666 - Instytut Kultury, 1384597 - BIP, 143384508 - RD Językoznawstwo, 
55 143650541 - RD Matematyka, 143650933 - RD Informatyka, 143651291 - RW Matinf 
56143626193 - RD Nauki Biologiczne, 143651626 - RD Nauki o Polityce i Adm., 143698486 - RD Psychologia, 143759816 - RD Nauki o Kulturze i Religii 
57143762750 - RD Filozofia, 143763175 - RD Socjologiczne, 143763548 - RD Pedagogika, 
58143811035 - RD Literaturoznawstwo, 144025960 - RD Nauki o Ziemi, 144029710 - RD Geografia społ-ekon., 144210552 - RD Historia, 144268390 - RD Nauki Prawne 
59142594442 - Szkoła dr nauk ścisłych i rpzyrodniczych, 144566016 - RD Nauki Fizyczne, 144567168 - RD Astronomia 
60144613420 - RD Ekonomia i Finanse, 144613810 - RD Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, 144614151 - RD Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
611066429 - Kwestura, 41633 - Wydział MatInf, 145020268 - POB Heritage 
62POB BioS - 145456295,POB FutureSoc - 145506072,POB Anthropocene - 145508621,POB qLife - 145509076,POB SciMat - 145509606,POB DigiWorld - 145510025 
63id.uj.edu.pl - 144624357, rd-archeologia-nauka - 146339985, cawp.uj.edu.pl - 102715934, RD Nauki o sztuce - 146816175, RD IT - 147685118 
641025534 - Uniwersytecki System Obsługi Studiów, 150122405 - Usosownia, 15103613 - JCJ, 15033991 - Socjologia, 
65153187633 - Kolegium Rektorsko-Dziekańskie --> 
66 
67<#-----------Predefined variables-----------> 
68<#assign 
69longCompanyId = getterUtil.getLong(companyId) 
70longGroupId = getterUtil.getLong(groupId) 
71longUserId = permissionChecker.getUserId() 
72/> 
73 
74<#-----------Services-----------> 
75<#assign 
76folderService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFolderLocalService") 
77fileService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") 
78dlAppService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLAppLocalService") 
79journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") 
80assetEntryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") 
81groupService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService") 
82userService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.UserLocalService") 
83userRoleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.RoleLocalService") 
84teamService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.TeamLocalService") 
85/> 
86 
87<#---------Article variables---------> 
88<#assign 
89articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
90najnowszaWersja = .vars['reserved-article-version'].data 
91/> 
92 
93<#----------Checking version----------> 
94<#assign 
95newsestVer = .vars['reserved-article-version'].data 
96currentVer = newsestVer 
97przejdzDo = httpUtil.getParameter(url, 'przejdzDo', false) 
98/> 
99 
100<#if przejdzDo?has_content> 
101  <#assign currentVer = przejdzDo> 
102</#if> 
103<#if sciezkaObrazkow?has_content || sciezkaObrazkow?matches(".*/uj-lift-theme/images.*") && groupsTemplatePermission?seq_contains(scopeGroupId)> 
104 
105  <#if newsestVer != currentVer> 
106    <p class="archival"> 
107      <b>Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.</b> 
108      <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdz-do=${newsestVer}">Przejdź do najnowszej wersji - ${newsestVer}</a><br/><br/> 
109    </p> 
110  </#if> 
111 
112  <#assign 
113  aktualna = journalArticleService.getArticle(longGroupId, articleId, getterUtil.getDouble(currentVer)) 
114  content = aktualna.getContentByLocale(locale.toString()) 
115  v = content?replace('<br>', '<br/>', 'r') 
116  document = saxReaderUtil.read(content) 
117  root = document.getRootElement() 
118 
119  artPrimKey = aktualna.getResourcePrimKey() 
120  model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" 
121  asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey) 
122 
123  titleAsParent = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']") 
124  title = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='title']/dynamic-content").text 
125  description = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='description']/dynamic-content").text 
126  content = titleAsParent.selectSingleNode("dynamic-element[@name='content']/dynamic-content").text 
127  folderId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='folderId']/dynamic-content").text 
128  sortField = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortField']/dynamic-content").text 
129  sortOrder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='sortOrder']/dynamic-content").text 
130  showSubfolders = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='showSubfolders']/dynamic-content").text 
131  emptyFiles = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptyFiles']/dynamic-content").text 
132  emptySubfolder = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='emptySubfolder']/dynamic-content").text 
133  permission = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='permission']/dynamic-content").text 
134  teamId = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='teamId']/dynamic-content").text 
135  publishBIP = "" 
136  /> 
137  <#if root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content")?? > 
138    <#assign publishBIP = root.selectSingleNode("dynamic-element[@name='publishBIP']/dynamic-content").text> 
139  </#if> 
140 
141  <#assign langDownloadFiles = htmlUtil.escape(languageUtil.get(locale, "uj-lift-theme.download-files"))> 
142 
143  <style> 
144 
145    ${plid} div.folder-open{ 
146      font-size: 1rem; 
147      background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder.png') no-repeat left center; 
148      padding: .5rem 0 0.5rem 1.5rem; 
149      display: inline-block; 
150
151    ${plid} a.folder{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/common/folder_full_document.png') no-repeat left center;} 
152 
153    ${plid} p {color: #333;} 
154    #high-contrast ${plid} p{color: #fff;} 
155 
156    ${plid} ul li{color: #333;} 
157 
158    ${plid} .back{	font-size: 1rem; display: inline-block; 	margin-right: .5rem;} 
159 
160    ${plid} a:link{text-decoration:none; color: #00519E;} 
161    #high-contrast ${plid} a:link{color: #ffe800;} 
162 
163    ${plid} a:visited{text-decoration:none; color: #005ca7 !important;} 
164 
165    ${plid} a.download { 
166          color: #292727; 
167          display: inline-block; 
168          <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> width: 75%; <#else> width: 100%; </#if> 
169      padding: .25rem 0 0.25rem 1.5rem; 
170
171 
172    .view-lt720 ${plid} a.download { 
173      display: block; width: 100%; 
174
175 
176    ${plid} a:hover.download {color: #00519E; padding: .25rem 0 0.25rem 1.75rem;} 
177    #high-contrast ${plid} a.download{color: #fff !important;} 
178    #high-contrast ${plid} a:hover.download{color: #FFE800 !important;} 
179 
180    ${plid} a.cdr { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/cdr.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
181    ${plid} a.eps { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/eps.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
182    ${plid} a.pdf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/pdf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
183    ${plid} a.rtf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/rtf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
184    ${plid} a.zewnetrzny_link { background: url('//www.uj.edu.pl/image/image_gallery?uuid=2202e51b-8a20-4edf-b3f5-dd1fd92c116f&groupId=37001&t=1297849855367') no-repeat left top 0.5rem;} 
185    ${plid} a.ai { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ai.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
186    ${plid} a.doc,${plid} a.docx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/doc.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
187    ${plid} a.jpg { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/jpg.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
188    ${plid} a.pptx, ${plid} a.ppt{ background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/ppt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
189    ${plid} a.xls,${plid} a.xlsx { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xls.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
190    ${plid} a.zip { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/zip.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
191    ${plid} a.swf { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/swf.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
192    ${plid} a.txt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/txt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
193    ${plid} a.csv { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/csv.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
194    ${plid} a.gif { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/gif.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
195    ${plid} a.odt { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/odt.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
196    ${plid} a.xml { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/xml.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
197    ${plid} a.tiff { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/tiff.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
198    ${plid} a.png { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/png.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
199    ${plid} a.css { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/css.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
200    ${plid} a.js { background: url('//www.uj.edu.pl/html/themes/control_panel/images/file_system/small/js.png') no-repeat left top 0.5rem;} 
201 
202    ${plid} .stopka { color: #bbb; font-size: .85rem; display: none;} 
203    ${plid} .stopka a:link { color: #bbb; font-size: .85rem; text-decoration-line: underline;} 
204    #hign-contrast ${plid} .stopka a:link { color: #FFE800;} 
205    ${plid} .stopka a:hover {color: #aaa} 
206    ${plid} .permission-error{color: #dd0000;} 
207    ${plid} .permission-info{margin-top: 1em;} 
208 
209    ${plid} .komunikat{color: #aaa;} 
210    ${plid} .komunikat a:link{color: #8cb1d4;} 
211 
212    ${plid} .file { 
213          margin: .25rem 0; 
214
215    #high-contrast ${plid} .file{background: #030303;} 
216 
217    ${plid} .czytaj{ 
218          cursor: pointer; 
219          text-decoration: none; 
220          float: right; 
221          padding: .25rem .5rem; 
222
223 
224    .view-lt720 ${plid} .czytaj{ 
225      float: none; 
226      padding: 1rem; 
227
228 
229    ${plid} .archiwum{ 
230          border: 1px dashed #eee; 
231          padding: 0.125rem; 
232          font-size: 0.725rem; 
233
234 
235    ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #f9f9f9;} 
236    #high-contrast ${plid} #accordion-header-history{cursor: pointer; background: #090909;} 
237 
238    ${plid} .czytaj:hover{color: #000; text-decoration: none;} 
239    #high-contrast ${plid} .czytaj:hover{color: #fff;} 
240 
241    ${plid} #accordion-panel-history{background: #f0f0f0;} 
242    #high-contrast ${plid} #accordion-panel-history{background: #101010;} 
243 
244    ${plid} #accordion-header-history, ${plid} #accordion-panel-history{display: block; 
245          font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
246          font-size: .85rem; 
247          padding: 15px 45px 15px 30px; 
248          position: relative; 
249          text-decoration: none; 
250          height: auto; 
251          border-bottom: 1px #e0e0e0 solid; 
252
253 
254    ${plid} #accordion-header-history:before { 
255          font-family: 'icomoon'; 
256          speak: none; 
257          font-style: normal; 
258          font-weight: normal; 
259          font-variant: normal; 
260          text-transform: none; 
261          line-height: 1; 
262          vertical-align: middle; 
263          -webkit-font-smoothing: antialiased; 
264          content: "\e60d"; 
265          width: auto; 
266          position: absolute; 
267          top: 15px; 
268          bottom: 0; 
269          right: 30px; 
270          color: #aaaaaa; 
271          font-size: 1.25rem; 
272
273    #high-contrast #accordion-header-history:before {color: #eee;} 
274 
275    ${plid} #accordion-header-history.open:before{ 
276          content: "\e60e"; 
277        //color: #005ca7; 
278
279    ${plid} .works-activities{ 
280          background: #f8f8f8; 
281          padding: 0 1rem 1rem 1rem; 
282          margin: 2rem 0 .5rem 0; 
283          border: 1px dashed #ddd; 
284
285 
286    ${plid} .description{ 
287          color: #999; 
288
289 
290    .archival {font-family: 'Libre Baskerville', serif; 
291      color:#e80000;} 
292    #high-contrast .archival{color: #fff;} 
293 
294    ${plid} .description{color: #999;} 
295    #high-contrast ${plid} .description{color: #fff;} 
296    #high-contrast ${plid} .file a{color: #FFE800;} 
297    #high-contrast ${plid} .file a:visited {color: #FFE800 !important;} 
298    #high-contrast ${plid} .download{color: #FFE800 !important;} 
299    #high-contrast ${plid} a.download{color: #FFE800 !important;} 
300    #high-contrast ${plid} a.archival-link{color: #FFE800 !important;} 
301    #high-contrast ${plid} a:visited, 
302    #high-contrast ${plid} a:visited.archival-link {color: #FFE800 !important;} 
303    #high-contrast ${plid} .archiwum li {color: #fff ;} 
304    #high-contrast ${plid} li {color: #fff ;} 
305  </style> 
306 
307  <#-- TRANSLATION --> 
308  <#assign translations = { 
309    'znajdujeszSieWKatalogu':{ 
310      'pl_PL':'Znajdujesz się w katalogu', 
311      'en_GB':'You are in the directory' 
312    }, 
313    'brakPlikowWKatalogu':{ 
314      'pl_PL':'Brak plików w bieżącym katalogu', 
315      'en_GB':'No files in the current directory' 
316    }, 
317    'znajdujeszSieWKataloguGlownym':{ 
318      'pl_PL':'Znajdujesz się w katalogu głównym', 
319      'en_GB':'You are in the root directory' 
320    }, 
321    'powrot':{ 
322      'pl_PL':'Powrót', 
323      'en_GB':'Return' 
324    }, 
325    'zawartoscTegoFolderuNiedostepna':{ 
326      'pl_PL':'Zawartość tego folderu jest niedostępna', 
327      'en_GB':'The content of this folder is unavailable' 
328    }, 
329    'trescDostepnaDlaZalogowanych':{ 
330      'pl_PL':'Treść dostępna po zalogowaniu', 
331      'en_GB':'The content is available to logged in users' 
332    }, 
333    'trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy':{ 
334      'pl_PL':'Treść dostępna dla określonej grupy osób po zalogowaniu', 
335      'en_GB':'The content is available to specific logged in users' 
336    }, 
337    'niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien':{ 
338      'pl_PL':'Nie posiadają Państwo odpowiednich uprawnień do przeglądania tej treści', 
339      'en_GB':'You do not have authorisation to view this content' 
340    }, 
341    'zawartoscDostepnaDla':{ 
342      'pl_PL':'Zawartość dostępna tylko dla', 
343      'en_GB':'Content available only' 
344    }, 
345    'zespolu':{ 
346      'pl_PL':'zespołu', 
347      'en_GB':'to the team' 
348    }, 
349    'uzytkownikowWitryny':{ 
350      'pl_PL':'użytkowników witryny', 
351      'en_GB':'to the website users' 
352    }, 
353    'pracownikowUj':{ 
354      'pl_PL':'pracowników UJ', 
355      'en_GB':'to Jagiellonian University employees' 
356    }, 
357    'iLub':{ 
358      'pl_PL':'i/lub', 
359      'en_GB':'and/or' 
360    }, 
361    'doktorantow':{ 
362      'pl_PL':'doktorantów UJ', 
363      'en_GB':'PhD students' 
364    }, 
365    'nieskonfigurowanyIdentyfikatorKatalogu':{ 
366      'pl_PL':'Nieskonfigurowany identyfikator katalogu', 
367      'en_GB':'Unconfigured directory identifier' 
368    }, 
369    'listaPlikowKatalogow':{ 
370      'pl_PL':'Lista plików i katalogów', 
371      'en_GB':'List of files and directories' 
372    }, 
373    'poZakonczeniuPrzegladaniaPlikówNalezySieWylogowac':{ 
374      'pl_PL':'Po zakończeniu przeglądania plików należy się wylogować', 
375      'en_GB':'Log out after you have finished viewing the files' 
376    }, 
377    'zalogowac':{ 
378      'pl_PL':'zalogować', 
379      'en_GB':'log-in' 
380    }, 
381    'dziennikZmianPliku':{ 
382      'pl_PL':'Dziennik zmian pliku', 
383      'en_GB':'File revision log' 
384    }, 
385    'dziennikZmianDokumentu':{ 
386      'pl_PL':'Dziennik zmian dokumentu', 
387      'en_GB':'Document revision log' 
388    }, 
389    'ukryjDziennikZmianPliku':{ 
390      'pl_PL':'Ukryj dziennik zmian pliku', 
391      'en_GB':'Hide the file revision log' 
392    }, 
393    'ukryjDziennikZmianDokumentu':{ 
394      'pl_PL':'Ukryj dziennik zmian dokumentu', 
395      'en_GB':'Hide the document revision log' 
396    }, 
397    'dataPublikacji':{ 
398      'pl_PL':'Data publikacji', 
399      'en_GB':'Date of publication' 
400    }, 
401    'wersja':{ 
402      'pl_PL':'wersja', 
403      'en_GB':'version' 
404    }, 
405    'pokazWersje':{ 
406      'pl_PL':'Pokaż wersję', 
407      'en_GB':'Show version' 
408    }, 
409    'przegladaszWersje':{ 
410      'pl_PL':'Przeglądasz wersję', 
411      'en_GB':'You are viewing the version' 
412    }, 
413    'dataAktualizacji':{ 
414      'pl_PL':'Data aktualizacji', 
415      'en_GB':'Actualisation date' 
416    }, 
417    'zaktualizowal':{ 
418      'pl_PL':'Zaktualizował', 
419      'en_GB':'Updated' 
420    }, 
421    'dataOpublikowania':{ 
422      'pl_PL':'Data opublikowania', 
423      'en_GB':'Date of publication' 
424    }, 
425    'dokumentOpublikowanyPrzez':{ 
426      'pl_PL':'Dokument opublikowany przez', 
427      'en_GB':'Document published by' 
428    }, 
429    'iloscWyswietlen':{ 
430      'pl_PL':'Ilość wyświetleń', 
431      'en_GB':'Number of views' 
432
433
434  /> 
435 
436  <#if locale!='pl_PL'> 
437    <#assign locale = 'en_GB'/> 
438  </#if> 
439 
440  <#-- UPRAWNIENIA--> 
441  <#assign 
442  grupa = groupService.getGroup(longGroupId) 
443  error = true 
444  friendlyUrl = htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl) 
445  adresLogowania = "/c/portal/login?Fp_l_id=10181&_58_redirect=" + friendlyUrl 
446  rolaPracownik = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Pracownik").getRoleId() 
447  sprPracownika = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaPracownik) 
448  rolaDoktorant = userRoleService.getRole(longCompanyId, "Doktorant").getRoleId() 
449  sprDoktoranta = userRoleService.hasUserRole(longUserId, rolaDoktorant) 
450  /> 
451 
452  <#if permission == "zalogowani członkowie witryny"> 
453    <#if longUserId lt 100000> 
454      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
455        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
456       </p> 
457 
458    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role i udział w organizacji/społecznosci danej strony--> 
459    <#-- checking teamId (the most restrictive)--> 
460      <#if longTeamId?has_content && teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId))??> 
461        <#assign teamName = teamService.getTeam(getterUtil.getLong(teamId)).getName()> 
462        <#if teamService.hasUserTeam(longUserId, longTeamId)> 
463          <#assign error = false> 
464        <#else> 
465          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
466            <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
467            <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} ${translations['zespolu'][locale]}<#if teamName?has_content>: <b>${teamName}</b></#if>. 
468          </p> 
469        </#if> 
470      <#else> 
471        <#if userService.hasGroupUser(getterUtil.getLong(groupId), longUserId)> 
472          <#assign error = false> 
473        <#else> 
474          <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
475            <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
476            <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} ${translations['uzytkownikowWitryny'][locale]}: <b>${grupa.getDescriptiveName()}</b>. 
477          </p> 
478        </#if> 
479      </#if> <#-- of checking teamId--> 
480    </#if> 
481 
482  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy UJ"> 
483    <#if longUserId lt 100000> 
484      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
485        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
486      </p> 
487    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
488      <#if sprPracownika == true> 
489        <#assign error = false> 
490      <#else> 
491        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
492          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
493          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['pracownikowUj'][locale]}</b>. 
494        </p> 
495      </#if> 
496    </#if> 
497  <#elseif permission == "zalogowani pracownicy i doktoranci UJ"> 
498    <#if longUserId lt 100000> 
499      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
500        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
501      </p> 
502    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
503      <#if sprPracownika == true || sprDoktoranta == true> 
504        <#assign error = false> 
505      <#else> 
506        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
507          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
508          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['pracownikowUj'][locale]} ${translations['iLub'][locale]} doktorantów UJ</b>. 
509        </p> 
510      </#if> 
511    </#if> 
512  <#elseif permission == "zalogowani doktoranci UJ"> 
513    <#if longUserId lt 100000> 
514      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
515        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaOkreslonejGrupy'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
516      </p> 
517    <#else> <#--jesli zalogowany sprawdzamy role--> 
518      <#if sprDoktoranta == true> 
519        <#assign error = false> 
520      <#else> 
521        <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
522          <span class="permission-error">${translations['niePosiadajaPanstwoOpowiednichUprawnien'][locale]}</span>. 
523          <br/>${translations['zawartoscDostepnaDla'][locale]} <b>${translations['doktorantow'][locale]}</b>. 
524        </p> 
525      </#if> 
526    </#if> 
527  <#elseif permission == "wszyscy zalogowani"> 
528    <#if longUserId lt 100000> 
529      <p class="page-sub-heading__title permission-info"> 
530        <a href="${adresLogowania}">${translations['trescDostepnaDlaZalogowanych'][locale]} <i class="icon icon-enter"></i></a> 
531      </p> 
532    <#else> 
533      <#assign error = false> 
534    </#if> 
535  <#elseif permission == "niezalogowani"> 
536    <#assign error = false> 
537  </#if> <#-- end of checking permission--> 
538  <#assign 
539  currentFolderId = "" 
540  currentFolderId = httpUtil.getParameter(url, 'folderId', false) 
541  /> 
542  <#-- check whether parent folder in current language is correct - if not set parentFolder --> 
543  <#if !currentFolderId?has_content> 
544    <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
545      <#assign currentFolderId = folderId> 
546    <#else> 
547      <p class="alert">Nieskonfigurowany identyfikator katalogu.</p> 
548      <#assign currentFolderId = ""> 
549    </#if> 
550  <#else> 
551 
552    <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
553      <#assign 
554      longParentFolderId = getterUtil.getLong(folderId) 
555      parentSubfolders = folderService.getFolders(longGroupId, longParentFolderId) 
556      redirectOnParentFolder = true 
557      /> 
558 
559      <#if folderId!=currentFolderId > 
560 
561          <#list parentSubfolders as sf> 
562            <#if sf.folderId?string == currentFolderId> 
563              <#assign redirectOnParentFolder = false /> 
564            </#if> 
565          </#list> 
566 
567        <#assign 
568        parentUrl = httpUtil.setParameter(url, 'folderId', longParentFolderId) 
569        /> 
570        <script> 
571          let friendlyUrl = "${reqFriendlyUrl}"; 
572 
573          <#if !redirectOnParentFolder > 
574            console.log('Not Redirect! -- ${parentUrl}'); 
575          <#else> 
576            console.log('Redirect! -- ${parentUrl}'); 
577            window.location.replace(friendlyUrl); 
578          </#if> 
579 
580        </script> 
581      </#if> 
582 
583    <#else> 
584      <p class="alert">Nieskonfigurowany identyfikator katalogu.</p> 
585    </#if> 
586  </#if> 
587 
588  <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
589    <#assign 
590    longCurrentFolderId = getterUtil.getLong(currentFolderId) 
591    folders = folderService.getFolders(longGroupId, longCurrentFolderId) 
592    folder = "" 
593    /> 
594 
595    <#if folderService.getFolder(longCurrentFolderId)??> 
596      <#assign folder = folderService.getFolder(longCurrentFolderId)> 
597    </#if> 
598 
599    <#assign parentUrl = httpUtil.setParameter(url, 'folderId', folderId)> 
600    <#-- sorting by createDate, modifiedDate, title, description --> 
601 
602    <#if !sortField?has_content> 
603      <#assign sortField = "title"> 
604    </#if> 
605    <#if !sortOrder?has_content> 
606      <#assign sortOrder = "asc"> 
607    </#if> 
608    <#if sortOrder == "asc"> 
609      <#assign isAscending = true> 
610    <#else> 
611      <#assign isAscending = false> 
612    </#if> 
613 
614    <#assign 
615    OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"] 
616    filesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("DLFileEntry", [sortField, isAscending]) 
617    files = fileService.getFileEntries(longGroupId, longCurrentFolderId, 0, 0, 300, filesOrderBy) 
618    /> 
619  </#if>  <#-- end of checkin folderId if empty --> 
620 
621  <section class="main-content" id="main-content" tabindex="-1"> 
622    <article class="article"> 
623      <#if error == false> 
624      <#--treść właściwa--> 
625        <div class="page-sub-heading"> 
626          <h2 class="page-sub-heading__title"> 
627            <#if title?has_content && title?length gt 0> 
628              ${title} 
629            <#else> 
630              ${translations['listaPlikowKatalogow'][locale]} 
631            </#if> 
632          </h2> 
633        </div> 
634 
635      <#-- wyekstrahować dane o portletach z bieżacej strony!!!!--> 
636        <#assign 
637        layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService") 
638        currentPlid = getterUtil.getLong(request['theme-display']['plid']) 
639        currentLayout = layoutService.getLayout(currentPlid) 
640        currentPortletId = request['attributes']['PORTLET_ID'] 
641        currentLayoutType = currentLayout.getLayoutType() 
642        portletsInRightColumn = currentLayoutType.getAllPortlets("column-3") 
643        /> 
644        <#if portletsInRightColumn?has_content && portletsInRightColumn?size gt 0 && portletsInRightColumn[0].getPortletId() == currentPortletId> 
645          <#if permission != "niezalogowani"> 
646            <p class="komunikat"> 
647              <a href="/c/portal/logout?p_l_id=10181&_58_redirect=${htmlUtil.escapeURL(reqFriendlyUrl)}">${translations['poZakonczeniuPrzegladaniaPlikówNalezySieWylogowac'][locale]} <i class="icon icon-exit"></i></a> 
648            </p> 
649          </#if> 
650        </#if> 
651 
652 
653        <div class="article__content"> 
654 
655        <#if description?has_content> 
656          <p class="article__description"> 
657            ${description} 
658          </p> 
659        </#if> 
660        <#if content?has_content> 
661          <p> 
662            ${content} 
663          </p> 
664        </#if> 
665        <#-- checking parentFolderId--> 
666        <#if folderId?has_content && (folderId?length gt 0) && (folderId !="null")> 
667          <#if longCurrentFolderId == getterUtil.getLong(folderId) || getterUtil.getLong(folderId) == folder.getParentFolderId()> 
668 
669            <#if showSubfolders?has_content && showSubfolders == "tak"> 
670              <#if currentFolderId != folderId> 
671                <a href="${parentUrl}" class="back"> 
672                  <i class="icon icon-undo2"></i> 
673                  ${translations['powrot'][locale]} 
674                </a> 
675              </#if> 
676              <div class="folder-open"> 
677                <#if folder?has_content && folder.getName()?has_content> 
678                  ${translations['znajdujeszSieWKatalogu'][locale]} <b>${folder.getName()}</b> 
679                <#else> 
680                  ${translations['znajdujeszSieWKataloguGlownym'][locale]} 
681                </#if> 
682              </div> 
683 
684              <#-- FOLDERS--> 
685              <#if folders?size == 0> 
686                <#if emptySubfolder?has_content && emptySubfolder?length gt 0> 
687                  <div class="info-podfolder"> 
688                    ${emptySubfolder} 
689                  </div> 
690                </#if> 
691              <#else> 
692                <div> 
693                  <#list folders as f> 
694                    <#assign folderId = f.getFolderId()> 
695                    <#assign urlToFolder = httpUtil.setParameter(url, "folderId", folderId)> 
696 
697                    <a href="${urlToFolder}" class="folder download"> 
698                      ${f.getName()} 
699                    </a> 
700                  </#list> 
701                </div> 
702              </#if> 
703            </#if><#-- end of checking showSubfolders--> 
704 
705            <div id="accordionGroup" class="dziennikZmian" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
706              <div class="article__section"> 
707 
708                <#if files?size == 0> 
709                  <#if emptyFiles?has_content && emptyFiles?length gt 0> 
710                    <br/> 
711                    ${emptyFiles} 
712                  </#if> 
713                  <br/> 
714                <#else> 
715                  <#list files as doc> 
716                    <#assign uet = httpUtil.encodeURL(htmlUtil.unescape(doc.getTitle()))> 
717                    <#assign fileExt = doc.getExtension()> 
718                    <#assign fileUrl = "/documents/" + longGroupId + "/" + currentFolderId + "/" + uet> 
719                    <div class="file"> 
720                      <a type="button" href="${fileUrl}" class="download <#if fileExt?has_content && fileExt?length gt 0> ${fileExt} </#if> "> 
721                        <#if doc.description?length gt 0> 
722                          ${doc.getDescription()} 
723                        <#else> 
724                          ${doc.getTitle()} 
725                        </#if> 
726                      </a> 
727 
728                      <#if publishBIP?has_content && publishBIP == "true"> 
729                        <a tabindex="0" id="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" aria-controls="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" class="czytaj Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
730                          <i class="icon icon-info"></i> 
731                          ${translations['dziennikZmianPliku'][locale]} 
732                        </a> 
733                        <div id="accordion-panel-${files?seq_index_of(doc)}" aria-labelledby="accordion-header-${files?seq_index_of(doc)}" class="archiwum" hidden> 
734                          <#assign docVersions = doc.getFileVersions(0)> 
735                          <ul> 
736                            <#list docVersions as docVersion> 
737                              <li><a href="${fileUrl}?version=${docVersion.getVersion()}">${translations['wersja'][locale]}: ${docVersion.version}</a>, ${translations['dataPublikacji'][locale]}: ${dateUtil.getDate(docVersion.getStatusDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)} 
738                                ${docVersion.getStatusByUserName()} 
739                              </li> 
740                            </#list> 
741                          </ul> 
742                        </div> 
743                      </#if> 
744                    </div> <#-- end of class="file"--> 
745                  </#list><#-- of foreach--> 
746                </#if><#-- of checking files.size--> 
747 
748              </div> <#-- end of article__section--> 
749            </div> <#-- end of Accordion--> 
750 
751          <#else> 
752            <p>${translations['zawartoscTegoFolderuNiedostepna'][locale]}</p> 
753          </#if> 
754        </#if><#-- end of checkin folderId if empty--> 
755 
756        </div> <#-- end of article__content--> 
757 
758        <#if publishBIP?has_content && publishBIP == 'true'> 
759        <#-- -----------------------------------------------------------------> 
760        <#-- -------- assets from the current journalArticle--> 
761        <#-- ------------------------------------------------------------------> 
762          <#assign 
763          assetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") 
764          assetTagService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetTagLocalService") 
765          articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
766          article = journalArticleService.getArticle(groupId, articleId) 
767          model = "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" 
768          artPrimKey = article.getResourcePrimKey() 
769          asset = assetEntryService.getEntry(model, artPrimKey) 
770          assetViewCount = asset.getViewCount() 
771          assetClassPK = getterUtil.getLong(asset.getClassPK()) 
772          categories = assetCategoryService.getCategories(model, assetClassPK) 
773          tags = assetTagService.getTags(model, assetClassPK) 
774          /> 
775 
776          <div class="dziennikZmian" data-allow-multiple data-allow-toggle> 
777            <a id="accordion-header-history" aria-controls="accordion-panel-history" tabindex="0" class="Accordion-trigger" aria-expanded="false" type="button"> 
778              <i class="icon icon-info"></i> 
779              ${translations['dziennikZmianDokumentu'][locale]}</a> 
780 
781            <div id="accordion-panel-history" aria-labelledby="accordion-header-history" style="display: none;"> 
782 
783              <#-- LINKOWANIE DO POPRZEDNIEJ WERSJI--> 
784              <#assign articleVersions = journalArticleService.getArticles(groupId, articleId)> 
785              <#list articleVersions as articleVersion> 
786                <#if articleVersion.getStatus() != 2> 
787                  <#assign version = articleVersion.getVersion()> 
788                  <#assign dataMod = dateUtil.getDate(articleVersion.getModifiedDate(), "dd.MM.yyyy HH:mm", locale, timeZone)> 
789                  <#assign userMod = articleVersion.getUserName()> 
790                  <p> 
791                    <#if currentVer?number != version?number> 
792                      <a class="archival-link" href="${currentRenderUrl}&groupId=${scopeGroupId}&articleId=${articleId}&przejdzDo=${checkVer(version)}">${translations['pokazWersje'][locale]} ${checkVer(version)}</a> 
793                    <#else> 
794                      ${translations['przegladaszWersje'][locale]} <b>${checkVer(version)}</b> 
795                    </#if> 
796                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>${translations['dataOpublikowania'][locale]}:<#else> ${translations['dataAktualizacji'][locale]}:</#if></span> 
797                    ${dataMod} 
798                    <span class="description"><#if version?number == 1.0>${translations['dokumentOpublikowanyPrzez'][locale]}:<#else> ${translations['zaktualizowal'][locale]}:</#if></span> 
799                    ${userMod} 
800                  </p> 
801                </#if> 
802              </#list> <#-- of foreach--> 
803              <p><span>${translations['iloscWyswietlen'][locale]}:</span> <span>${assetViewCount}</span></p> 
804            </div> 
805          </div> 
806        </#if> <#-- end of checking publishBIP==true--> 
807      </#if> <#--koniec sprawdzenia, czy error--> 
808    </article> 
809  </section> 
810<#else> 
811  <p>Wybrany szablon nie jest przeznaczony dla tej witryny!</p> 
812</#if> 
813 
814 
815<#if publishBIP?has_content && publishBIP == 'true'> 
816  <script type="text/javascript"> 
817    /* 
818      *  This content is licensed according to the W3C Software License at 
819      *  https://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/copyright-software-and-document 
820
821      *  Simple accordion pattern example 
822      */ 
823    'use strict'; 
824 
825    Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.dziennikZmian')).forEach(function (accordion) { 
826 
827      // Allow for multiple accordion sections to be expanded at the same time 
828      var allowMultiple = accordion.hasAttribute('data-allow-multiple'); 
829      // Allow for each toggle to both open and close individually 
830      var allowToggle = (allowMultiple) ? allowMultiple : accordion.hasAttribute('data-allow-toggle'); 
831 
832      // Create the array of toggle elements for the accordion group 
833      var triggers = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-trigger')); 
834      var panels = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll('.Accordion-panel')); 
835 
836      accordion.addEventListener('keypress', accord, false); 
837      accordion.addEventListener('click', accord, false); 
838 
839      function accord(event) { 
840        var target = event.target; 
841        if (target.classList.contains('Accordion-trigger')) { 
842          // Check if the current toggle is expanded. 
843          var isExpanded = target.getAttribute('aria-expanded') == 'true'; 
844          var active = accordion.querySelector('[aria-expanded="true"]'); 
845 
846          // without allowMultiple, close the open accordion 
847          if (!allowMultiple && active && active !== target) { 
848            // Set the expanded state on the triggering element 
849            active.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
850            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
851            document.getElementById(active.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
852 
853            // When toggling is not allowed, clean up disabled state 
854            if (!allowToggle) { 
855              active.removeAttribute('aria-disabled'); 
856
857
858 
859          if (!isExpanded) { 
860            // Set the expanded state on the triggering element 
861            target.setAttribute('aria-expanded', 'true'); 
862            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
863            // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).removeAttribute('hidden'); 
864            jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
865 
866            if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
867              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['ukryjDziennikZmianPliku'][locale]}'; 
868            } else { 
869              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['ukryjDziennikZmianDokumentu'][locale]}'; 
870
871            // If toggling is not allowed, set disabled state on trigger 
872            if (!allowToggle) { 
873              target.setAttribute('aria-disabled', 'true'); 
874
875
876          else if (allowToggle && isExpanded) { 
877            // Set the expanded state on the triggering element 
878            target.setAttribute('aria-expanded', 'false'); 
879            // Hide the accordion sections, using aria-controls to specify the desired section 
880            // document.getElementById(target.getAttribute('aria-controls')).setAttribute('hidden', ''); 
881            jQuery(target).next("div").slideToggle("fast"); 
882            if(target.innerHTML.includes('pliku')){ 
883              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['dziennikZmianPliku'][locale]}'; 
884            } else { 
885              target.innerHTML = '<i class="icon icon-info"></i> ${translations['dziennikZmianDokumentu'][locale]}'; 
886
887
888          event.preventDefault(); 
889
890
891    }); 
892  </script> 
893</#if>