Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Bilans Kapitału Ludzkiego II"

Termin rozpoczęcia: 01 stycznia 2016 r.
Termin zakończenia: 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Bilans Kapitału Ludzkiego II”.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Cel i uzasadnienie projektu:

zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.