Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane


Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.


Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 5. koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem" w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 15:30. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Złożone przez kandydata kopie dokumentów w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone w ciągu 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.


Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem w Dziale Klinicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.


Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 15 kwietnia 2019 r., ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków


O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.


Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

 

Stanowisko: dyrektor
Jednostka: Uniwersytecki Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
Termin składania dokumentów: 29.03.2019
Data wytworzenia: 15.03.2019
Data publikacji: 15.03.2019
Osoba publikująca: Magdalena Kowalczyk