Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:    

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3.  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4.  inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 5.  koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 6.  informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7.  oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8.  zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie" w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godziny 15:30. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Kopie złożonych przez kandydata dokumentów w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone w ciągu 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w Dziale Klinicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 6 lutego 2019 r., ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: dyrektor
Jednostka: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Termin składania dokumentów: 18.01.2019
Data wytworzenia: 04.01.2019
Data publikacji: 04.01.2019
Osoba publikująca: Magdalena Kowalczyk
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 04.01.2019 12:18 Magdalena Kowalczyk aktualnie przeglądana
1.0 04.01.2019 12:01 Magdalena Kowalczyk