Konkurs na Dyrektora Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Na podstawie §78 ust. 2 i 3 Statutu UJ ogłaszam konkurs na funkcję Dyrektora NCPS Solaris UJ. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) posiadający tytuł naukowy lub co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk ścisłych, spełniający również wymogi określone w §78 ust. 2 i 3 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Doświadczenie w zarządzaniu/współzarządzaniu projektami inwestycyjnymi, w szczególności realizowanymi przez jednostki naukowe;
 • Doświadczenie w realizacji projektów w środowisku międzynarodowym;
 • Znajomość problematyki związanej z synchrotronowymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego;
 • Wiedza w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania jednostkami badawczymi;
 • Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację zarówno słowną jak i pisemną;
 • Wiedza o zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego;
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim, szczególnie w środowisku międzynarodowym, wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne;
 • Znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami, udziałem w konferencjach międzynarodowych, współpracą naukową;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowo brane będzie pod uwagę:

 • Doświadczenie w dziedzinie kierowania pracami badawczymi w ośrodkach promieniowania synchrotronowego;
 • Operacyjność w zakresie projektów finansowanych ze środków UE.

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie NCPS Solaris, w tym projektami, zespołem;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z projektów realizowanych przez NCPS Solaris;
 • Reprezentowanie UJ w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 • Współpraca z władzami UJ, składanie za pośrednictwem Rady NCPS UJ, okresowych raportów Rektorowi UJ;
 • Współpraca z władzami rządowymi i regionalnymi;
 • Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi grupami badawczymi zarówno w zakresie prowadzenia badań jak i współfinansowania rozwoju NCPS Solaris;
 • Krajowa i międzynarodowa promocja NCPS Solaris.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: Dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Jednostka: Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Termin składania dokumentów: 17.12.2018
Data wytworzenia: 16.11.2018
Data publikacji: 16.11.2018
Osoba publikująca: Rafał Kiszka