Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie monitoringu biologicznego, ochrony środowiska, ekologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje w dziedzinie ekologii
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji).
  • znajomość j. Angielskiego, statystyki i programów komputerowych
Stanowisko: adiunkt w Instytucie Nauk o Środowisku
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Termin składania dokumentów: 17.06.2011
Data wytworzenia: 17.05.2011
Data publikacji: 20.05.2011
Osoba publikująca: Joanna Chodór