Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych/w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego,
  • autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu opublikowanego w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, punktualność, znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 31.07.2020
Data wytworzenia: 26.06.2020
Data publikacji: 26.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka