Informacja o konkursach na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie: nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia lub nauk społecznych w dyscyplinie psychologia/nauki prawne/nauki socjologiczne,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej,
  • udokumentowane kompetencje w zakresie filozofii, w postaci ukończonych studiów filozoficznych lub/i akademickich publikacji z zakresu filozofii (dotyczy Kandydatów nieposiadających stopnia naukowego doktora filozofii),
  • publikacje z zakresu nauk o zdrowiu, zwłaszcza w dziedzinie bioetyki lub prawa medycznego,
  • minimum dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umiejętność prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku),
  • osiągniecia w sferze pozyskiwania grantów lub/i stypendiów naukowych,
  • plany naukowe związane z naukami o zdrowiu,
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią pozytywna opinia Dyrektora Instytutu i Kierownika Zakładu w/wym. jednostki.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Termin składania dokumentów: 20.07.2020
Data wytworzenia: 19.06.2020
Data publikacji: 19.06.2020
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior