Trzy konkursy na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza trzy konkursy na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki lub biofizyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • pozytywna opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 10.07.2020
Data wytworzenia: 10.06.2020
Data publikacji: 16.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka