Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie) na Wydziale Polonistyki

RektorUniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie) na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowe wymagania:

4. ukończone studia polonistyczne drugiego stopnia o specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego;

5. otwarty przewód doktorski w zakresie językoznawstwa (w zakresie glottodydaktyki polonistycznej);

6. dorobek naukowy publikowany w kraju i za granicą;

7. doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego;

8. znajomość dwóch języków obcych na poziomie B2;

9. udział w realizacji projektów międzynarodowych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Polonistyki
Termin składania dokumentów: 13.07.2020
Data wytworzenia: 12.06.2020
Data publikacji: 12.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 21.09.2020 08:36 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 12.06.2020 08:54 Rafał Kiszka