Konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • co najmniej jedna publikacja (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
  • zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń.

Opublikowano informację o ponownym przedłużeniu terminu składania zgłoszeń.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 31.05.2020
Data wytworzenia: 10.02.2020
Data publikacji: 11.02.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.3 07.07.2020 12:30 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.2 22.04.2020 13:35 Rafał Kiszka
1.1 26.03.2020 12:09 Rafał Kiszka
1.0 11.02.2020 13:07 Rafał Kiszka