Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie teorii i filozofii prawa (drugie stanowisko)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie teorii i filozofii prawa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ, spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora: nauk prawnych (specjalność: teoria i filozofia prawa) lub psychologii,
  • dodatkowym atutem będzie posiadanie drugiego tytułu zawodowego magistra z zakresu jednej z powyższych dyscyplin, innej niż ta, w której kandydat uzyskał stopień doktora,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
  • doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach z zakresu nauk prawnych i nauk empirycznych,
  • odpowiedni dorobek naukowy, obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje poświęcone badaniom na styku prawa i psychologii,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • doświadczenie pracy w zespole badawczym,
  • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 27.05.2019
Data wytworzenia: 26.04.2019
Data publikacji: 29.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka