Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Konkurs na stanowisko asystenta w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Stanowisko: asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 26 maja 2019 r.
Opis:

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Rekrutujemy asystenta mającego dołączyć do projektu OPUS zatytułowanego: „Badanie wpływu zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów na długość diapauzy zarodkowej”. Asystent będzie zaangażowany w jeden lub więcej z następujących zadań:

  • analiza lipidów wewnątrzkomórkowych w oocytach i blastocystach pochodzących od różnych gatunków ssaków oraz szczepów myszy przy pomocy technik CARS, DESI, MALDI,
  • analiza porównawcza ultrastruktury oocytów i zarodków (TEM),
  • procedury na zwierzętach (myszy) – chirurgia - wasektomia, owarektomia, pozyskiwanie oocytów i zarodków, embryotransfer.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
  • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.


Data publikacji: 26.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 19.07.2019 13:21 Rafał Kiszka
1.0 26.04.2019 11:24 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana