Konkurs na stanowisko adiunkta w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie historii Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w ramach posiadanego etatu) w zakresie historii Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,
  • legitymują się wysoką oceną pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i dorobku naukowego dotyczącego historii Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim,
  • legitymują się znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie badań historii Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim,
  • posiadają szczegółową wiedzę o zasobie Archiwum UJ i systemach kancelaryjnych Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim oraz doświadczenie w zakresie edycji źródeł staropolskich,
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej lub habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,
  • biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • posiadają pozytywną opinię kierownika jednostki/zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin składania dokumentów: 25.05.2019
Data wytworzenia: 25.04.2019
Data publikacji: 25.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 04.06.2019 09:45 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 25.04.2019 12:55 Rafał Kiszka