Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w zakresie nauk biologicznych.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej  i  dydaktycznej, 
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium mikrobiologicznym (izolacja bakterii z różnorodnych materiałów biologicznych, identyfikacja drobnoustrojów, charakterystyka genotypowa i fenotypowa bakterii, znajomość ekologii drobnoustrojów ze szczególnym uwzględnieniem paciorkowców),
 • dobra znajomość genetyki molekularnej mikroorganizmów,
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej tj: izolacja DNA, RNA, miRNA, reakcja PCR, Real-Time PCR, rozdział elektroforetyczny, PFGE, sekwencjonowanie nowej generacji NGS, Western blot, umiejętność przeprowadzania analiz genetycznych, oceny poziomu ekspresji genów na poziomie transkryptów i białek,
 • umiejętność oceny tworzenia i charakterystyki biofilmu bakteryjnego,
 • doświadczenie w przygotowywaniu szerokiego spektrum podłóż do hodowli drobnoustrojów,
 • znajomość wielu technik mikroskopowania,
 • posiadanie wymaganych szkoleń do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,
 • umiejętność biegłego posługiwania się bazami danych literaturowych,
 • aktywny udział w grantach badawczych,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiającym się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 23.05.2019
Data wytworzenia: 23.04.2019
Data publikacji: 23.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 12.06.2019 10:24 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 23.04.2019 08:49 Mariusz Kopiejka