Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego // Competitive selection process for the post of an assistant professor in the research staff member group at the Copernicus Center of Interdisciplinary Studies of the Jagiellonian University

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie psychologia lub nauki socjologiczne, lub nauki o komunikacji społecznej i mediach, matematyka lub filozofia, w zakresie badań metanaukowych.

Umowa o pracę na: 30 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy na poziomie międzynarodowym w postaci: publikacji książkowych i/lub artykułów w renomowanych czasopismach naukowych oraz udziału w konferencjach naukowych, poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom metanauki;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Rector announces a competitive selection process for the post of an assistant professor in the research staff member group at the Copernicus Center of Interdisciplinary Studies of the Jagiellonian University academic discipline: psychology or sociology or communication and media studies or mathematics or philosophy in the domain of metascience research.

Duration of the contract: 30 months.

The competitive selection process is open for all individuals, who meet the requirements set out in Articles 113 and 116.2.3) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility criteria according to § 165 of the Statute of the Jagiellonian University:

1) Holding at least a doctoral degree;

2) Having relevant scientific achievements at the international level in terms of: books and/or papers in prestigious scientific journals, and participation in scientific conferences on broadly understood issues of metascience;

3) Taking active part in scientific life.

Please see attachments.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
Termin składania dokumentów: 20.12.2020
Data wytworzenia: 16.11.2020
Data publikacji: 16.11.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 19.11.2020 11:55 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 16.11.2020 14:09 Rafał Kiszka