Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 3.9 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.1).

Uniwersytet w liczbach - dane statystyczne

Informacje ogólne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

od 1364 r.

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36
tel.: (+48 12) 663-11-43, fax: (+48 12) 422-32-29

e-mail: rektor@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

Liczba studentów

Studia pierwszego stopnia:

 • stacjonarne: 14305
 • niestacjonarne: 1432

Studia drugiego stopnia:

 • stacjonarne: 8426
 • niestacjonarne: 2098

Studia jednolite magisterskie:

 • stacjonarne: 6796
 • niestacjonarne: 1375

Sumarycznie:

 • stacjonarne: 29527
 • niestacjonarne: 4905

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie):

 • doktoranci, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 1062
 • doktoranci szkół doktorskich: 828

Studia podyplomowe: 2275

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Liczba pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Ogółem nauczyciele akademiccy: 4737

Profesor lub Profesor zwyczajny: 586

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: 691

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego z tytułem profesora: 3

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora habilitowanego: 666

Profesor uczelni lub Profesor nadzwyczajny i wizytujący: z tego ze stopniem doktora: 22

Adiunkt: 1825

 • w tym ze stopniem doktora habilitowanego: 413

Asystent: 1059

Inne: 576

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 3998

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.