Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 2.9 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.0).

Statut

Statut
Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
7 czerwca 2006 roku
(opracowano na podstawie tekstu jednolitego
ogłoszonego uchwałą nr 60/IV/2017 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej
uchwałą nr 114/IX/2017 Senatu UJ z dnia 27 września 2017 roku)

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ II
TRADYCJA I ZWYCZAJE

DZIAŁ III
WŁADZE

Rozdział 1

SENAT I REKTOR

Rozdział 2
RADA WYDZIAŁU I DZIEKAN

Rozdział 3
PRZEPISY WSPÓLNE

DZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Rozdział 3
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE WYDZIAŁÓW

Rozdział 4
JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE, MIĘDZYWYDZIAŁOWE, MIĘDZYUCZELNIANE I WSPÓLNE

Rozdział 5
JEDNOSTKI POMOCNICZE

Rozdział 6
UNIWERSYTECKIE PODMIOTY LECZNICZE

Rozdział 7
ADMINISTRACJA

DZIAŁ V
ORDYNACJA WYBORCZA

Rozdział 1
ZASADY OGÓLNE

Rozdział 2
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA I WYDZIAŁOWE KOMISJE WYBORCZE

Rozdział 3
ORGANIZACJA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

Rozdział 4
WYBÓR REKTORA I PROREKTORÓW

Rozdział 5
WYBÓR DZIEKANA I PRODZIEKANÓW

Rozdział 6
WYBÓR DYREKTORA I ZASTĘPCY DYREKTORA INSTYTUTU

Rozdział 7
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH

DZIAŁ VI
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział 1
MAJĄTEK

Rozdział 2
GOSPODARKA FINANSOWA

DZIAŁ VII
STUDENCI, DOKTORANCI I STUDIA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2
SAMORZĄD STUDENCKI I DOKTORANTÓW

Rozdział 3
KOMISJE DYSCYPLINARNE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DZIAŁ VIII
PRACOWNICY

Rozdział 1
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

Rozdział 2
TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Rozdział 3
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rozdział 4
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM ZA WYPOWIEDZENIEM

Rozdział 5
OKRESOWE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział 6
ODZNACZENIA I NAGRODY

Rozdział 7
SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Rozdział 8
TRYB POWOŁYWANIA UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DZIAŁ IX
ZGROMADZENIA

DZIAŁ X
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: WZÓR HERBÓW, PIECZĘCI, FLAGI UNIWERSYTETU ORAZ TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

ZAŁĄCZNIK 1B REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY DOSTĘPU DO ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

ZAŁĄCZNIK 1C REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY OCHRONY DANCYH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYSTEMIE INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2: TREŚĆ ŚLUBOWANIA STUDENTÓW

ZAŁĄCZNIK 3: TREŚĆ ŚLUBOWANIA DOKTORANTÓW

ZAŁĄCZNIK 4: DODATKOWE WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA OKREŚLONE W § 168 UST. 1 STATUTU UJ

 

Pełna treść Statutu znajduje się w załączniku (ostatnia zmiana 27.09.2017 r.).

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego