Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcja korzystania z serwisu BIP UJ

I. Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie BIP UJ) jest prowadzony pod adresem: https://bip.uj.edu.pl.

Publikowanie informacji w BIP UJ odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

 1. ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
 2. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68);
 3. ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.);
 4. ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641);
 5. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848);
 6. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.);
 7. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 8. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu,
 • tabel,
 • załączników w postaci plików do pobrania,
 • zdjęć i grafik.

II. Opis serwisu dla użytkownika

Publikowane informacje dotyczące Uniwersytetu Jagiellońskiego podzielone są na następujące działy:

 1. Zakładka „Uniwersytet” – po lewej stronie głównego menu serwisu prowadzi do działu, w którym na stałe zgromadzone są informacje sklasyfikowane w czterech podstawowych kategoriach:
  • Misja – określona w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 maja 2019 roku;
  • Uniwersytet w liczbach – zawierająca dane statystyczne uczelni dotyczące liczby studentów i pracowników;
  • Struktura – zawierająca informacje na temat struktury organizacyjnej uczelni z podziałem na:
   • jednostki działalności podstawowej,
   • szkoły doktorskie,
   • jednostki pozawydziałowe,
   • jednostki międzywydziałowe,
   • jednostki pomocnicze,
   • centra transferu technologii,
   • administrację ogólnouczelnianą;
  • Raport o stanie zapewnienia dostępności – na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).
 2. Zakładka „Studia na UJ” prowadzi do działu zawierającego informacje z podziałem na następujące kategorie:
  • Programy studiów – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), z podziałem na cykle kształcenia,
  • Akredytacje PKA – oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • Rekrutacja na studia – zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • Tok studiów – akty prawne dotyczące toku studiów,
  • Regulamin studiów – uchwały Senatu UJ dotyczące regulaminu studiów,
  • Organizacja roku akademickiego – zarządzenia Rektora UJ dotyczące organizacji roku akademickiego,
  • Uniwersytet wspierający – informacje dotyczące form wsparcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Stypendium UJ i inne własne fundusze stypendialne – informacje o stypendiach dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów – zarządzenia Rektora UJ dotyczące Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Opłaty – akty prawne dotyczące opłat za usługi edukacyjne,
  • Absolwenci – informacje dla absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Centrum Wsparcia dydaktyki – odnośnik do strony głównej Centrum Wsparcia Dydaktyki.
 3. Zakładka „Władze” prowadzi do działu zawierającego informacje dotyczące głównych władz UJ: Rektora, Rady Uczelni, Prorektorów, Kanclerza, Kwestora, Senatu, Komisji Rektorskich, Komisji Senackich i Komisji Dyscyplinarnych.
 4. Zakładka „Dokumenty” prowadzi do działu, w którym są publikowane dokumenty wydawane przez odpowiednie jednostki. Dokumenty podzielone są według ich rodzajów. Po wybraniu odpowiedniego działu uzyskujemy dostęp do listy wszystkich dokumentów danego rodzaju:
  • Statut – Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Uchwały Senatu – uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, listy uchwał Senatu UJ, stanowiska Senatu UJ,
  • Uchwały Rady Uczelni – uchwały Rady Uczelni działającej na podstawie § 44 Statutu UJ,
  • Zarządzenia Rektora – zarządzenia Rektora UJ,
  • Decyzje – decyzje władz UJ,
  • Pisma okólne – pisma okólne władz UJ,
  • Komunikaty – komunikaty władz UJ,
  • Uchwały UKW – uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej w wyborach na poszczególne kadencje,
  • Komunikaty UKW – komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej w wyborach na poszczególne kadencje,
  • Sprawozdania Rektora z działalności UJ – sprawozdania Rektora z działalności UJ z podziałem na poszczególne lata,
  • Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych – sprawozdania z podziału i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie,
  • Zamówienia publiczne – informacje dotyczące zamówień publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum,
  • Regulamin organizacyjny UJ – regulamin organizacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego określony zarządzeniem Rektora,
  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za poszczególne lata,
  • Instrukcja kancelaryjna UJ wraz z załącznikami – instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z załącznikami określona zarządzeniem Rektora,
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt UJ – jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego określony zarządzeniem Rektora,
  • Instrukcja archiwalna UJ – instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego określona zarządzeniem Rektora,
  • Ogłoszenia – aktualne i archiwalne ogłoszenia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w UJ – Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w UJ określony uchwałą Senatu UJ,
  • Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w UJ – Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w UJ określony uchwałą Senatu UJ.

Po wybraniu z listy odnośników określonej pozycji pojawia się w jej miejsce szczegółowy opis dokumentu.

Typowy schemat dokumentu:

 • nagłówek (tytuł dokumentu),
 • rodzaj dokumentu,
 • termin wydania dokumentu,
 • nr dokumentu,
 • skrót treści dokumentu w postaci tekstu,
 • ewentualne odnośniki do dokumentów i stron spoza BIP,
 • ewentualny załącznik,
 • data ostatniej modyfikacji,
 • dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP,
 • ewentualny odnośnik do archiwalnej wersji dokumentu.
 1. Zakładka „Praca” zawiera oferty zarówno aktualne, jak i archiwalne. Ogłoszenia podzielone są na następujące kategorie: stanowiska badawcze, stanowiska badawczo-dydaktyczne, stanowiska dydaktyczne, stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiska w podmiotach leczniczych, archiwum. Po wybraniu jednej z dostępnych kategorii wyświetla się lista ogłoszeń. U dołu wyświetlonej listy znajduje się odnośnik prowadzący do archiwum ofert pracy dla danej kategorii.
 2. Zakładka „Nauka” zawiera informacje podzielone na dwie kategorie:
  • Rozprawy doktorskie – rozprawy doktorskie będące pracami pisemnymi wraz ze streszczeniami, opisy rozpraw doktorskich niebędących pracami pisemnymi oraz recenzje rozpraw doktorskich, informacje o terminach obron prac doktorskich,
  • Habilitacje – wnioski osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego, informacje o składach komisji habilitacyjnych, recenzje, uchwały zawierające opinie w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzje o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.
 1. Zakładka „Kontakt” zawiera informacje o podmiocie prowadzącym stronę BIP UJ oraz podstawowe dane kontaktowe.