Uchwała Senatu nr 55/X/2009

Rodzaj: Uchwała
Nr: 55/X/2009
Data wytworzenia: 30 września 2009 r.
W sprawie: zabezpieczenia przez UJ środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, ujętego na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, planowanego do realizacji w ramach Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Pobierz plik