Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Uchwała Senatu nr 18/IV/2007

Rodzaj: Uchwała
Nr: 18/IV/2007
Data wytworzenia: 25 kwietnia 2007 r.
W sprawie: z m i an y u c h wał y n r 15/ V/ 2006 S e n at u U n i we r s y t e t u Jagi e l l oń s ki e goz dn i a 31 m aj a 2006 r . Re gu l am i n s t u di ów I s t opn i a, I I s t opn i a or az j e dn ol i t y c h s t u di ów m agi s t e r s ki c h w U n i we r s y t e c i e Jagi e l l oń s ki m
Pobierz plik