Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.8

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2008 rok.

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2008 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 24 czerwca 2009 r.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Władze Rektorskie i Dziekańskie na kadencję 2008-2012
 3. Działalność Senatu
  • Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 4. Sprawy Organizacyjne
  • Jednostki organizacyjne działalności podstawowej
  • Zarządzenia Rektora
  • Struktura organizacyjna
 5. Rekrutacja na studia
  • Ogólne zasady ERK
  • Liczby kandydatów z rejestracjami potwierdzonymi oraz osób przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009
  • Promocja Uniwersytetu
 6. Studia i Studenci
  • Kierunki studiów
  • Liczba studentów i absolwentów
  • Tok studiów
  • Studia doktoranckie
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja
  • Jakość kształcenia
  • Udział Działu Nauczania w promocji Uniwersytetu
  • Inne sprawy studenckie
  • Pozostała działalność
 7. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akdemickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia i nagrody
  • Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
  • Nominacje, awanse i konkursy
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych uzyskane w 2008 roku
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2008 roku
 8. Badania naukowe
  • Rozwój naukowy
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 9. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy pracowników
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Prace badawcze w ramach umów międzyrządowych
  • Międzynarodowa wymiana studentów
  • Projekty międzynarodowe realizowane przez jednostki UJ i działalność lokalnych punktów kontaktowych w 2008 roku
 10. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 11. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
 12. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 13. Inne obszary działalności
  • Ośrodek Informacji i Promocji UJ
  • Dział Technologii Informacyjnej
  • Ośrodek Komputerowy CM UJ
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Muzeum Farmacji
  • Jagiellońskie Centrum Językowe
  • Studium Pedagogiczne
  • Domy Profesorskie
  • Biuro Karier
  • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
  • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Centrum Zdalnego Nauczania
 14. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ
Pobierz plik
Errata do sprawozdania za 2008 rok