Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.8

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2008 rok.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Władze Rektorskie i Dziekańskie na kadencję 2008-2012
 3. Działalność Senatu
  • Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 4. Sprawy Organizacyjne
  • Jednostki organizacyjne działalności podstawowej
  • Zarządzenia Rektora
  • Struktura organizacyjna
 5. Rekrutacja na studia
  • Ogólne zasady ERK
  • Liczby kandydatów z rejestracjami potwierdzonymi oraz osób przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009
  • Promocja Uniwersytetu
 6. Studia i Studenci
  • Kierunki studiów
  • Liczba studentów i absolwentów
  • Tok studiów
  • Studia doktoranckie
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja
  • Jakość kształcenia
  • Udział Działu Nauczania w promocji Uniwersytetu
  • Inne sprawy studenckie
  • Pozostała działalność
 7. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akdemickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia i nagrody
  • Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
  • Nominacje, awanse i konkursy
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych uzyskane w 2008 roku
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2008 roku
 8. Badania naukowe
  • Rozwój naukowy
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 9. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy pracowników
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Prace badawcze w ramach umów międzyrządowych
  • Międzynarodowa wymiana studentów
  • Projekty międzynarodowe realizowane przez jednostki UJ i działalność lokalnych punktów kontaktowych w 2008 roku
 10. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 11. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
 12. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 13. Inne obszary działalności
  • Ośrodek Informacji i Promocji UJ
  • Dział Technologii Informacyjnej
  • Ośrodek Komputerowy CM UJ
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Muzeum Farmacji
  • Jagiellońskie Centrum Językowe
  • Studium Pedagogiczne
  • Domy Profesorskie
  • Biuro Karier
  • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
  • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Centrum Zdalnego Nauczania
 14. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ

Errata do sprawozdania Rocznego Rektora UJ za 2008 rok

Pobierz plik