Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania"

Termin rozpoczęcia: 17 października 2016 r.
Termin zakończenia: 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 17.10.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Cel i uzasadnienie projektu:

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. Cel będzie realizowany poprzez stworzenie ram współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.