Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.5 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (2.4).

Tok studiów

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 10 sierpnia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 405)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów – tekst jednolity (Dz. U.2021, poz. 661)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019 poz. 496)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zinegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 650)

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 stycznia 2022 roku
w sprawie: szczegółowych warunków i zasad realizacji drugiego lektoratu języka obcego nowożytnego w ramach przedmiotów do wyboru przez studentów rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia drugiego stopnia (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 czerwca 2021 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z  24 maja 2021 r.
w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z  13 stycznia 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ 11 stycznia 2021 roku
w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Zarządzenie nr 150 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z 17 listopada 2020 roku
w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z  25 stycznia 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 16 października 2020 roku
w sprawie: wytycznych zakresie organizacji zajęć wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2020 roku
w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich magisterskich Archiwum Prac

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku
w sprawie: elektronicznej legitymacji studenckiej legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 października 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 grudnia 2019 roku sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 września 2019 roku sprawie harmonogramu czynności związanych rozliczaniem organizacją zajęć dydaktycznych systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2007 roku
w sprawie: ustalenia oraz ujednolicenia w UJ procedur administracyjnych dotyczących obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Systemu USOS

Uchwała nr 27/IX/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie: liczebności grup studenckich, zmieniona uchwałą nr 11/III/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2008 r.

Archiwum

Archiwalne akty prawne związane z tokiem studiów znajdują się na stronie ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/tok-studiow