Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 2.0

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2009 rok.

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2009 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 30 czerwca 2010 r.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Władze Rektorskie i Dziekańskie na kadencję 2008-2012
 3. Działalność Senatu
  • Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 4. Sprawy Organizacyjne
  • Struktura organizacyjna
  • Zarządzenia Rektora
 5. Rekrutacja na studia
  • Ogólne zasady ERK
  • Rozwój systemu ERK
  • Oferta dydaktyczna UJ w roku akademickim 2009/2010
  • Rekrutacja na studia w roku akademickim 2009/2010
  • Promocja Uniwersytetu
 6. Studia i Studenci
  • Kierunki studiów
  • Liczba studentów i absolwentów
  • Tok studiów
  • Studia doktoranckie
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja
  • Jakość kształcenia
  • Inne sprawy studenckie
  • Pozostała działalność
 7. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia i nagrody
  • Rozwój naukowy
  • Nominacje, awanse i konkursy
  • Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2009 roku
 8. Badania naukowe
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 9. Fundusze strukturalne
 10. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy pracowników
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Prace badawcze w ramach umów międzyrządowych
  • Międzynarodowa wymiana studentów
  • Projekty międzynarodowe realizowane przez jednostki UJ i działalność lokalnych punktów kontaktowych w 2009 roku
 11. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 12. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
  • Sekcja Usług Remontowych UJ
  • Zespół ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ
 13. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 14. Działalność wybranych jednostek organizacyjnych
  • Jednostki pozawydziałowe
   • Centrum Zdalnego Nauczania
   • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Muzeum Farmacji
   • Studium Pedagogiczne
   • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Jednostki międzywydziałowe
   • Jagiellońskie Centrum Językowe
   • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Jednostki Administracji ogólnouczelnianej
   • Biuro Karier
   • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
   • Domy Profesorskie
   • Dział Technologii Informacyjnej
   • Ośrodek Informacji i Promocji UJ
   • Ośrodek Komputerowy UJ CM
 15. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ