Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 2.0

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2009 rok.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Władze Rektorskie i Dziekańskie na kadencję 2008-2012
 3. Działalność Senatu
  • Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 4. Sprawy Organizacyjne
  • Struktura organizacyjna
  • Zarządzenia Rektora
 5. Rekrutacja na studia
  • Ogólne zasady ERK
  • Rozwój systemu ERK
  • Oferta dydaktyczna UJ w roku akademickim 2009/2010
  • Rekrutacja na studia w roku akademickim 2009/2010
  • Promocja Uniwersytetu
 6. Studia i Studenci
  • Kierunki studiów
  • Liczba studentów i absolwentów
  • Tok studiów
  • Studia doktoranckie
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja
  • Jakość kształcenia
  • Inne sprawy studenckie
  • Pozostała działalność
 7. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia i nagrody
  • Rozwój naukowy
  • Nominacje, awanse i konkursy
  • Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2009 roku
 8. Badania naukowe
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 9. Fundusze strukturalne
 10. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy pracowników
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Prace badawcze w ramach umów międzyrządowych
  • Międzynarodowa wymiana studentów
  • Projekty międzynarodowe realizowane przez jednostki UJ i działalność lokalnych punktów kontaktowych w 2009 roku
 11. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 12. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
  • Sekcja Usług Remontowych UJ
  • Zespół ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ
 13. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 14. Działalność wybranych jednostek organizacyjnych
  • Jednostki pozawydziałowe
   • Centrum Zdalnego Nauczania
   • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Muzeum Farmacji
   • Studium Pedagogiczne
   • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Jednostki międzywydziałowe
   • Jagiellońskie Centrum Językowe
   • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Jednostki Administracji ogólnouczelnianej
   • Biuro Karier
   • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
   • Domy Profesorskie
   • Dział Technologii Informacyjnej
   • Ośrodek Informacji i Promocji UJ
   • Ośrodek Komputerowy UJ CM
 15. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ
Pobierz plik