Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.5

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2007 rok.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Władze Rektorskie i Dziekańskie na kadencję 2005-2008
 3. Działalność Senatu UJ
  • Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 4. Sprawy Organizacyjne
  • Jednostki organizacyjne działalności podstawowej
  • Zarządzenia Rektora
  • Struktura organizacyjna
 5. Studenci
  • Rekrutacja na studia
  • Liczby kandydatów, studentów, absolwentów
  • Kierunki studiów w roku akademickim 2006/2007
  • Tok studiów
  • Studia doktoranckie
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja
  • Jakość kształcenia
  • Udział Działu Nauczania w promocji Uniwersytetu
  • Inne sprawy studenckie
  • Zespoły artystyczne
  • Pozostała działalność
 6. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akdemickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia i nagrody
  • Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
  • Nominacje, awanse i wyróżnienia
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2007 roku
 7. Badania naukowe
  • Rozwój naukowy
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 8. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Przyjazdy zagranicznych studentów, stażystów i doktorantów
  • Projekty międzynarodowe realizowane przez jednostki UJ i działalność lokalnych punktów kontaktowych
 9. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 10. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
 11. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 12. Inne obszary działalności
  • Ośrodek Informacji i Promocji
  • Dział Technologii Informacyjnej
  • Ośrodek Komputerowy CM
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Jagiellońskie Centrum Językowe
  • Studium Pedagogiczne
  • Domy Profesorskie
  • Biuro Karier
  • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
  • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Centrum Zdalnego Nauczania
 13. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ
Pobierz plik