Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.7

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2006 rok.

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2006 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 30 maja 2007 r.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Władze Rektorskie i Dziekańskie na kadencję 2005-2008
 3. Działalność Senatu UJ
  • Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uchwały Senatu
  • Godności honorowe i odznaczenia UJ
 4. Sprawy Organizacyjne
  • Jednostki organizacyjne działalności podstawowej
  • Zarządzenia Rektora
  • Struktura organizacyjna
 5. Studenci
  • Liczba studentów
  • Kierunki studiów w roku akademickim 2006/2007
  • Studia doktoranckie
  • Studia podyplomowe
  • Akredytacja i jakość
  • Udział Działu Nauczania w promocji Uniwersytetu
  • Inne sprawy studenckie
  • Zespoły artystyczne
  • Pozostała działalność
 6. Pracownicy
  • Nauczyciele akademiccy
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akdemickimi
  • Zmiany stanu zatrudnienia
  • Wynagrodzenia
  • Odznaczenia i nagrody
  • Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
  • Nominacje, awanse i wyróżnienia
  • Członkostwo w polskich organizacjach naukowych
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2006 roku
 7. Badania naukowe
  • Rozwój naukowy
  • Finansowanie badań
  • Publikacje
  • Konferencje naukowe
 8. Współpraca z zagranicą
  • Wyjazdy i przyjazdy
  • Porozumienia międzyuczelniane
  • Przyjazdy zagranicznych studentów, stażystów i doktorantów
  • Szósty Program Ramowy badań i rozwoju technicznego (2002-2006)
  • Inne międzynarodowe programy i stypendia
 9. Finanse
  • Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum)
  • Collegium Medicum
 10. Inwestycje i remonty
  • Inwestycje
  • Remonty
  • Eksploatacja
 11. Biblioteka, Wydawnictwo
  • Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 12. Inne obszary działalności
  • Ośrodek Informacji i Promocji
  • Uczelniany Ośrodek Komputerowo-Sieciowy UJ
  • Ośrodek Komputerowy CM
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Jagiellońskie Centrum Językowe
  • Studium Pedagogiczne
  • Domy Profesorskie
  • Biuro Karier
  • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
  • Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych
  • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Centrum Zdalnego Nauczania
 13. Sprawy socjalne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ
Pobierz plik