Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach"

Termin rozpoczęcia: 01 grudnia 2018 r.
Termin zakończenia: 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach”.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.12.2018 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r.

Cel i uzasadnienie projektu:

Projekt dotyczy inwestycji w strategiczną infrastrukturę badawczą tj. budowy lasera na swobodnych elektronach PolFEL umieszczoną na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Na infrastrukturę składać będzie się laser na swobodnych elektronach (FEL), laboratorium badania fotokatod, linie badawcze i laboratoria niezbędne do funkcjonowania aparatury oraz laboratorium dla użytkowników linii badawczych. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez 8-podmiotowe konsorcjum jednostek naukowych i uczelni, którego liderem będzie Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Infrastruktura PolFEL posiadać będzie strukturę operacyjną skupioną, stacjonarną, umiejscowioną na terenie NCBJ w Otwocku.

Laser PolFEL będzie pierwszym w kraju i jednym z kilku na świecie źródeł spójnego, promieniowania elektromagnetycznego o długości fali przestrajalnej w kilku zakresach leżących w obszarze od THz do VUV, emitowanego w impulsach o długości od femtosekund do pikosekund, o wysokiej mocy impulsowej (rzędu gigawatów) lub wysokiej mocy średniej (rzędu dziesiątek watów).

Projekt będzie realizowany w okresie 4 lat (01.01.2018 – 31.12.2022), w podziale na 4 równolegle realizowane zadania odpowiadające budowie podstawowych modułów infrastruktury. Projekt ma charakter ponadregionalny z uwagi na następujące uwarunkowania:

  1. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z innych województw.
  2. Projekt jest realizowany na terenie więcej niż jednego województwa.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.